Analizujemy sytuację polityczną i gospodarczą na ziemiach polskich po kongresie wiedeńskim

Cel lekcji w języku ucznia: Poznasz sytuację polityczną i gospodarczą na ziemiach polskich.

Kryteria sukcesu:

  1. Wskazuję na mapie podział polityczny ziem polskich po kongresie wiedeńskim.
  2.  Omawiam sytuację polityczną i gospodarczą na ziemiach polskich.
  3. Wymieniam reformy uwłaszczeniowe.

Sytuacja polityczna.

Wschodnia część ziem polskich została inkorporowana do Cesarstwa (“ziemie zabrane”). Na mocy decyzji kongresu wiedeńskiego z większej części ziem Księstwa Warszawskiego utworzone zostało Królestwo Polskie (zwane potocznie Kongresowym). Weszło ono w skład Imperium Rosyjskiego, a car stawał się królem Polski.  Kraków stał się  Wolnym Miastem pod protekcją trzech mocarstw rozbiorowych. Wielkie Księstwo Poznańskie należało do zaboru pruskiego.

Ilustracja1. Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim. Wikipedia

Sytuacja gospodarcza.

Stosunkowo pomyślnie rozwijał się przemysł, zwłaszcza górniczo – hutniczy, ale podstawowym źródłem utrzymania mieszkańców były ożywione kontakty handlowe z innymi ziemiami polskimi. O wiele gorzej przedstawiała się sytuacja w Galicji, gdzie nastąpił zastój w rolnictwie i przemyśle.

Uwłaszczenie chłopów na ziemiach polskich – nadanie chłopom prawa własności do posiadanej przez nich ziemi, połączone ze zniesieniem obciążeń feudalnych, tj. poddaństwa, pańszczyzny.

Polecenia dla uczniów:

  1. Przepisz do zeszytu cel lekcji i kryteria sukcesu.
  2. Napisz jakie decyzje zostały podjęte na kongresie wiedeńskim w sprawie ziem polskich.
  3. Wymień reformy uwłaszczeniowe w poszczególnych zaborach.