Charakteryzujemy stosunki wyznaniowe i narodowościowe w Rzeczypospolitej Obojga Narodów

Temat: Charakteryzujemy stosunki wyznaniowe i narodowościowe w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Cel lekcji: Poznasz grupy wyznaniowe i narodowościowe w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Kryteria sukcesu:

  1. Wymieniam grupy wyznaniowe i narodowościowe Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
  2.  Wyjaśniam główne założenia konfederacji warszawskiej – 1573 r.
  3. Wymieniam jakie wyznania rozpowszechniły się w Polsce.
  4. Wyjaśniam kim byli arianie.
  5. Podaję przykłady świątyń przedstawicieli grup narodowościowych.

Ilustracja 1 Rzeczpospolita Obojga Narodów. Wikipedia

Rzeczpospolita Obojga Narodów była państwem wielonarodowościowym i wielowyznaniowym. Na jej terenach mieszkali: Polacy, Rusini, Białorusini, Ukraińcy, Litwini, Żydzi, Niemcy, Ormianie i Tatarzy. Grupy te mówiły różnymi językami, wyznawały odmienne religie, zachowywały własne zwyczaje. Wymagało to od wszystkich mieszkańców tolerancji i wzajemnego poszanowania.

Ilustracja 2/3 Rzeczpospolita Obojga Narodów – wyznania. Wikipedia

Aby uniknąć konfliktów na tle religijnym, w Rzeczypospolitej postanowiono zapewnić wszystkim osobom wyznającym inną religię (innowiercom) wolność wyznania.

Ilustracja 4/5 Rzeczpospolita Obojga Narodów – konfederacja warszawska. Wikipedia

W 1573 r. na sejmie w Warszawie uchwalono Akt konfederacji warszawskiej, na mocy którego zrównano w prawach katolików i wywodzących się ze szlachty przedstawicieli innych wyznań. Dzięki temu Rzeczpospolita Obojga Narodów określana była jako „państwo bez stosów”.

Polecenia dla uczniów do wykonania:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
  2. Wymień grupy mieszkańców Rzeczypospolitej Obojga Narodów i ich wyznania.
  3. Wyjaśnij określenie: „państwo bez stosów”.
  4. Zapisz w zeszycie rok 1573  i wyjaśnij co się wydarzyło.
  5. Naucz się tego tematu.