Mówimy o organizacjach międzynarodowych zajmujących się rozwiązywaniem konfliktów na świecie

Cel lekcji: Poznasz przykłady organizacji międzynarodowych zajmujących się rozwiązywaniem konfliktów.

Kryteria sukcesu:

  1. Przypominam pojęcie terroryzm.
  2. Podaję przykłady organizacji i ich działań w walce z terroryzmem.

Priorytety określone w strategii koncentrują się wokół następujących obszarów:

  • Zwalczanie terroryzmu i radykalizacji prowadzącej do terroryzmu, werbowania terrorystów oraz finansowania związanego z terroryzmem, jak również zapobieganie tym zjawiskom, z poświęceniem szczególnej uwagi kwestii zagranicznych bojowników terrorystycznych, wzmocnieniu ochrony na granicach dzięki systematycznym i skoordynowanym kontrolom prowadzonym z wykorzystaniem danych w stosownych bazach i w oparciu o ocenę ryzyka, a także zintegrowaniu wewnętrznych i zewnętrznych aspektów walki z terroryzmem;
  • Zapobieganie poważnej i zorganizowanej przestępczości oraz zwalczanie jej, na podstawie cyklu polityki bezpieczeństwa UE w zakresie zwalczania poważnej i zorganizowanej przestępczości międzynarodowej;
  • Zapobieganie cyberprzestępczości i zwalczanie jej, a także poprawienie bezpieczeństwa cybernetycznego.

Organizacje w walce z terroryzmem.

  • ONZ

Ilustracja 1. ONZ. Wikipedia

System Narodów Zjednoczonych udziela państwom członkowskim pomocy w kwestii zwalczania terroryzmu. Globalna Strategia Zwalczania Terroryzmu przyjęta, przez państwa członkowskie 8 września 2006 roku stanowi powszechną platformę dla działań zwalczających terroryzm podejmowanych przez różne podmioty systemu NZ.

  • NATO

Ilustracja 2. NATO. Wikipedia

NATO może być dumne z postępów w dziedzinie zwalczania terroryzmu. Ważne etapy, to wypracowanie wytycznych politycznych (2012 r.), zaktualizowanej koncepcji wojskowej (2015 r.), planu edukacji i ćwiczeń (2015 r.) oraz planów działania (2014, 2017, 2018 rok). Również media z coraz większym zrozumieniem relacjonowały poszczególne szczyty i odnotowywały wpływ misji NATO oraz znaczenie naszego współdziałania z państwami i organizacjami partnerskimi dla zwalczania terroryzmu.

  • IAEA

Ilustracja 3. IAEA. Wikipedia

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IAEA) podejmuje przedsięwzięcia mające na celu zapobieganie terroryzmowi nuklearnemu.

  • ABW

Ilustracja 4. ABW. Wikipedia

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest ustawowo zobowiązana do rozpoznawania zagrożeń terrorystycznych i zapobiegania aktom terroru.

Skuteczne przeciwstawienie się zagrożeniom związanym z terroryzmem jest jednym z wyzwań, jakie stoją współcześnie przed państwami oraz organizacjami międzynarodowymi.

Ilustracja5/6. Walka z terroryzmem. Wikipedia

Ilustracja7/8. Walka z terroryzmem. Wikipedia