Oceniamy sytuację wewnętrzną Rzeczypospolitej pod rządami Wettinów – wykonujemy ćwiczenia

Temat: Oceniamy sytuację wewnętrzną Rzeczypospolitej pod rządami Wettinów – wykonujemy ćwiczenia.

Cel lekcji: Poznasz pozytywne i negatywne przykłady działań za panowania władców z dynastii Wettinów.

Kryteria sukcesu:

 1. Wymieniam 5 pozytywnych i 8 negatywnych przykładów działań za panowania Augusta II Mocnego i Augusta III Sasa.
 2. Oceniam pozycję międzynarodową Rzeczypospolitej w czasach saskich.

Ilustracja 1. August II Mocny. Wikipedia        

Ilustracja 2. August III Sas. Wikipedia

Ilustracja 3. Rzeczpospolita za panowania Sasów. Wikipedia

Ćwiczenia:

Kolorem zielonym podkreśl te działania, które były pozytywne, a czerwonym te, które były negatywne.

 1. Uzupełnij zdania:

 • W 1717 r. odbył się …………. …………… . Było to porozumienie między …………….., a władcą …………………………………… .
 • Została zmniejszona liczba żołnierzy do …………  tysięcy.
 • Król bez zgody sejmu nie mógł rozpoczynać ………………
 • Zakazano wznoszenia innych świątyń niż …………………………..
 • Przez ….. lat nie wprowadzono żadnych ważnych …………………..
 • Wolność szlachecka przerodziła się w ……………………………, a inne państwa zaczęły ingerować w sprawy wewnętrzne państwa ……………………
 • Czas pokoju sprzyjał odbudowie …………………….
 • W państwie brakowało ………… politycznych.
 • Zaczął rozwijać się ………………….. z Turcją i Saksonią.
 • W stolicy wzniesiono ………………………  budynek, w którym wystawiano sztuki teatralne.
 • Rozbudowano …………………………….. i odnowiono …………………….. .
 • W 1740 r. ………………………………… założył Collegium Nobilium.
 • Dwaj bracia Józef i Andrzej Załuscy założyli ……………………………….

Kolorem zielonym podkreśl te działania, które były pozytywne, a czerwonym te, które były negatywne.

2. Do podanych tytułów dopisz odpowiedniego autora:

 • „O skutecznym rad sposobie” – ……………………………………..
 • „Głos wolny wolność ubezpieczający” – …………………………………

3. Do jakich władców odnoszą się:

 • powiedzenie „Od Sasa do Lasa” – ……………………………………………
 • Order Orła Białego – …………………………………………………………
 • podwójna elekcja – ………………………………………………………….
 • pałac Saski – …………………………………………………………………..

4. Zaznacz prawidłową odpowiedź.

 • Pozycja Rzeczypospolitej za panowania Wettinów (znacznie się wzmocniła/ znacznie się osłabiła).
 • Prusy, Austria i Rosja (rosły w siłę/osłabiały się).
 • Ingerencja innych państw w sprawy wewnętrzne Rzeczypospolitej była (duża/mała).
 • Prusy, Rosja, Austria dążyły do (wzmocnienia/upadku) Rzeczypospolitej.