Określamy przyczyny i skutki wojen Rzeczypospolitej z Kozakami

Temat: Określamy przyczyny i skutki wojen Rzeczypospolitej z Kozakami.

Cel lekcji: Poznasz przyczyny i skutki wojen z Kozakami.

Kryteria sukcesu:

 1. Wyjaśniam przyczyny konfliktu wojennego z Kozakami.
 2. Omawiam przebieg powstania Chmielnickiego.
 3. Wymieniam skutki powstania kozackiego.
 4. Wyjaśniam kim był Bohdan Chmielnicki.
 5. Wyjaśniam daty: 1648, 1651, 1654, 1667.

Ilustracja 1. Rzeczpospolita w XVII wieku. Wikipedia

W południowo –  wschodniej części Rzeczypospolitej leżała Ukraina. Tereny te określano jako Dzikie Pola i nazywano je Zaporożem, a mieszkańców Kozakami. Na te ziemie ustawicznie najeżdżali Tatarzy. Polscy władcy wykorzystywali wojowniczych Kozaków do obrony Rzeczypospolitej. Utworzono tzw. oddziały Kozaków rejestrowych, którzy za służbę otrzymywali żołd – zapłatę.

Ilustracja 2/3. Kozacy w XVII wieku. Wikipedia

W pierwszej połowie XVII wieku z inicjatywy magnatów sejm zmniejszył liczbę Kozaków rejestrowych.

W 1648 r. wybuchło powstanie kozackie pod wodzą Bohdana Chmielnickiego.

Ilustracja 4/5. Bohdan Chmielnicki Wikipedia

 Przyczyny:

 1. Zmniejszenie rejestru kozackiego
 2. Ograniczenie przywilejów Kozaków

Podczas powstania Kozacy odnieśli szereg zwycięstw nad wojskami polskimi.

Ilustracja 6/7. Rzeczpospolita w XVII wieku. Wikipedia

Przebieg powstania:

 1. 1648 r. – bitwa nad Żółtymi Wodami i pod Kursoniem
 2. Obrona twierdzy Zbaraż
 3. Ugoda w Zborowie – kozacki przywódca otrzymał tytuł hetmana i władzę w trzech województwach oraz zwiększono liczbę Kozaków rejestrowych
 4. Wznowienie walk – bitwa pod Beresteczkiem – 1651 r. – zwycięstwo Polaków
 5. 1654 r. – układ w Perejesławiu – przyłączenie Ukrainy do Rosji
 6. 1667 r. – rozejm w Andruszowie – Ukraina została podzielona między Rzeczpospolitą, a Rosję.

Ilustracja 6/7. Rzeczpospolita w XVII wieku – podział Ukrainy. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
 2. Wypisz w zeszycie 2 przyczyny powstania kozackiego.
 3. Utrwal lata 1648, 1651, 1654 i  1667 i wyjaśnij co się wydarzyło.
 4. Wypisz 2 skutki wojen z Kozakami.