Określamy przyczyny zawarcia unii realnej

Temat: Określamy przyczyny zawarcia unii realnej.

Cel lekcji: Poznasz przyczyny zawarcia unii między Polską, a Litwą i jej postanowienia..

Kryteria sukcesu:

  1. Wymieniam przyczyny zawarcia unii między Polską, a Litwą.
  2. Wymieniam postanowienia unii realnej. Wyjaśniam datę 1569 r.
  3. Opisuję zmiany terytorialne Polski i Litwy w XVI w.
  4. Wyjaśniam określenie Rzeczpospolita Obojga Narodów.

Unia lubelska (1569)

Ukoronowaniem dążeń zjednoczeniowych Polski i Litwy był akt unii uchwalony 1 lipca 1569 roku w Lublinie przez sejmy obydwu państw. Na mocy tejże unii Korona i Litwa stanowiły odtąd Rzeczpospolitą Obojga Narodów, ze wspólnie obieranym królem, wspólnym sejmem i wspólną polityką zagraniczną. W odróżnieniu od poprzednich unii personalnych unia lubelska była unią realną. Korona i Litwa zachowały odrębne urzędy centralne, oddzielny skarb, oddzielne armie, a także oddzielne urzędy ziemskie i sądy oparte na odrębnych statutach. Wspólne były: monarcha (król), sejm i polityka zagraniczna. Do Polski przyłączono województwa: bracławskie, kijowskie, podlaskie i wołyńskie. Wzajemna tolerancja narodowościowa i wyznaniowa oraz równe prawa stanowe na ziemiach polskich i litewskich stanowiły o trwałości unii, której koniec przyniosły w XVIII w. rozbiory.

Ilustracje – Unia Lubelska. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
  2. Wymień postanowienia unii lubelskiej.
  3. Wyjaśnij nazwę Rzeczpospolita Obojga Narodów.
  4. Naucz się tego tematu.