Omawiamy działalność Polski w ONZ i NATO

Cel lekcji: Poznasz przykłady aktywności Polski w ONZ i NATO.

Kryteria sukcesu:

  • Wyjaśniam daty: 12.03.1999 r. i 15.10.1945 r.
  • Podaję przykłady aktywności Polski w ONZ i NATO.

Polska w NATO

12 marca 1999 r. – Polska przystąpiła do Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego. Głównym celem polskiej polityki jest umacnianie współpracy między państwami członkowskimi.

Ilustracja 1. Polska w NATO. Wikipedia

Ilustracja 2/3. Polska w NATO. Wikipedia

Ilustracja 4/5. Polska w NATO. Wikipedia

Polska w ONZ

Polska należy do 51 państw, które założyły ONZ. Nasz kraj brał udział w opracowaniu konwencji międzynarodowych. Polska podpisała Kartę Narodów Zjednoczonych 15 października 1945 r. i ratyfikowała następnego dnia. W oświadczeniu Rząd Polski wyraził gotowość do współdziałania z ONZ, podkreślając znaczenie powstającego systemu bezpieczeństwa zbiorowego, zasad nienaruszalności granic oraz oparcia ustrojów państw na zasadach demokratycznych.

Ilustracja 6/7. Polska w ONZ. Wikipedia

Ilustracja 8/9. Polska w ONZ. Wikipedia