Omawiamy kwestię bezpieczeństwa nieletnich

Temat: Omawiamy kwestię bezpieczeństwa nieletnich.

Cele lekcji: Poznasz wybrane zagrożenia wobec nieletnich.

Kryteria sukcesu:

  1. Wyjaśniam, kogo w świetle polskiego prawa, nazywamy nieletnim i wymieniam podstawowe zasady odpowiedzialności prawnej.
  2.  Podaję przykłady zagrożeń wobec nieletnich.
  3. Wymieniam podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.

Polskie prawo, w odniesieniu do osób młodych, posługuje się różnymi pojęciami:

Prawo karneNieletni – osoba, która w momencie popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła 17. roku życia. Młodociany – osoba, która w chwili popełnienia czynu zabronionego nie osiągnęła 21. roku życia i w chwili orzekania przed sądem pierwszej instancji nie osiągnęła 24. roku życia
Prawo cywilneMałoletni – osoba, która nie ukończyła 18 lat i nie zawarła małżeństwa
Prawo pracyMłodociany – osoba, która ukończyła 16 lat, a nie ukończyła 18 lat

Jednym z głównych problemów w środowisku młodzieży jest przemoc. Wyróżniamy 2 rodzaje przemocy:

  • przemoc fizyczna – naruszenie wolności i nietykalności cielesnej
  • przemoc psychiczna – naruszenie godności osobistej.

Rozwój nowych technologii przynosi korzyści i zagrożenia dla młodego człowieka.

Korzyści – InternetZagrożenia – Internet
  

O tym jak ważnym problemem jest bezpieczeństwo w sieci, może świadczyć fakt, iż nawet Komisja Europejska zaproponowała coroczne obchodzenie w całej Europie, w pierwszej połowie lutego, Dnia Bezpiecznego Internetu.