Omawiamy podstawowe kompetencje prezydenta RP

Temat: Omawiamy podstawowe kompetencje prezydenta RP.

Тема: Обговорюємо основні повноваження Президента Республіки Польща

Cel lekcji: Poznasz organy władz wykonawczej w Polsce. / Мета уроку: Ви познайомитеся з органами виконавчої влади в Польщі.

Poznasz podstawowe kompetencje prezydenta RP. / Ви дізнаєтеся про основні компетенції Президента Республіки Польща.

Kryteria sukcesu: / Критерії успіху:

 1. Wymieniam organy władzy wykonawczej w Polsce. / Я згадую органи виконавчої влади в Польщі.
 2. Wyjaśniam zasadę republikańskiej formy rządu. / Я пояснюю принцип республіканської форми правління.
 3. Przedstawiam główne zasady wyboru Prezydenta RP. / Представляю основні правила виборів Президента Республіки Польща
 4. Wymieniam podstawowe kompetencje Prezydenta RP. / Я перераховую основні компетенції Президента Республіки Польща.
 5. Wymieniam osoby, które pełniły funkcję głowy państwa w Polsce. / Я згадую людей, які були главою держави в Польщі.
 6. Podaję imię i nazwisko urzędującej głowy państwa. / Даю ім’я та прізвище глави держави на посаді.
 7. Znajduję informacje o życiorysie politycznym osób pełniących urząd Prezydenta RP. / Знаходжу інформацію про політичне життя людей, які займають пост Президента Республіки Польща

Organy władzy wykonawczej. / Органи виконавчої влади.

W Rzeczypospolitej Polskiej organami egzekutywy są Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów (wraz z Prezesem Rady Ministrów), jako organy konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej.

/ У Республіці Польща органами виконавчої влади є Президент Республіки Польща та Рада Міністрів (разом з Прем’єр-міністром), як конституційні органи Республіки Польща.

Zasada republikańskiej formy państwa ujęta jest w samej oficjalnej nazwie państwa, gdyż „Rzeczpospolita” wywodzi się z języka łacińskiego, a „res publica” oznacza „sprawa publiczna, rzecz ludu”. Zapisana ona jest również w preambule Konstytucji i w samej Konstytucji. Zasada ta odnosi się do sposobu organizacji państwa; wyklucza dziedziczenie władzy i jej dożywotnie sprawowanie. / Принцип республіканської форми держави закладений в офіційній назві самої держави, оскільки «Rzeczpospolita» походить від латині, а «res publica» означає «громадська справа, на користь народу». Це також закріплено в преамбулі до Конституції та в самій Конституції. Цей принцип стосується способу організації держави; воно виключає успадкування влади та її довічне здійснення

Zasady wyboru prezydenta. / Правила обрання президента.

Zgodnie z zasadą republikańskiej formy rządów głową państwa jest prezydent, którego wybierają obywatele na kadencję 5 lat. Kandydaci na to stanowisko muszą mieć ukończone 35 lat. Wybory wygrywa ten, który zdobył poparcie ponad połowy głosujących obywateli. / Відповідно до принципу республіканської форми правління главою держави є президент, який обирається громадянами строком на 5 років. Кандидати на цю посаду повинні мати не менше 35 років. Перемагає на виборах той, кого підтримає більше половини виборців.

Tymczasowo obowiązki prezydenta może pełnić marszałek Sejmu. / Тимчасово обов’язки президента може виконувати маршалок сейму.

Kompetencje prezydenta RP: / Повноваження Президента Республіки Польща:

 1. powołuje premiera oraz członków rządu / призначає прем’єр-міністра та членів уряду
 2. zarządza wybory do Sejmu i Senatu / наказує провести вибори до сейму і сенату
 3. ma prawo do skrócenia kadencji parlamentu / має право скорочувати термін повноважень парламенту
 4. może przedstawiać własne projekty ustaw / може подавати власні рахунки
 5. ma prawo veto wobec uchwalonych ustaw / має право вето на ухвалені закони
 6. sprawuje zwierzchnictwo nad armią / здійснює суверенітет над армією
 7. powołuje sędziów i nadaje tytuł naukowy profesora / призначає суддів та присвоює вчене звання професора
 8. może korzystać z prawa łaski / можна використовувати закон благодаті
 9. nadaje polskie obywatelstwo / надає польське громадянство
 10. reprezentuje państwo i naród / він представляє державу і націю
 11. mianuje ambasadorów / призначає послів
 12. ratyfikuje umowy międzynarodowe / ратифікує міжнародні угоди

Prezydenci Polski: / Президенти Польщі:

Gabriel Narutowicz                  

Stanisław Wojciechowski

Ignacy Mościcki

 Władysław Raczkiewicz

Bolesław Bierut (od 1947 do 1952)

Wojciech Jaruzelski

Lech Wałęsa

Aleksander Kwaśniewski

Lech Kaczyński

Bronisław Komorowski

Andrzej Duda

Praca domowa.

Znajdź i napisz informację o życiorysie politycznym 2 osób pełniących urząd Prezydenta RP, które wybrano w wyborach powszechnych.