Omawiamy przyczyny zimnej wojny

Temat: Omawiamy przyczyny zimnej wojny.

Cele lekcji: Poznasz sytuację międzynarodową w Europie po II wojny światowej .

Kryteria sukcesu:

  1. Wyjaśniam przyczyny podziału Europy po II wojnie.
  2. Wyjaśniam znaczenie terminów: żelazna kurtyna, zimna wojna, blokada.

Sytuacja międzynarodowa po II wojnie światowej.

Powołanie ONZ oraz procesy norymberskie miały świadczyć, że dotychczasowa współpraca koalicji antyhitlerowskiej będzie kontynuowana. Także na ostatniej konferencji pokojowej w Poczdamie podjęto wspólną deklarację końcową i zapowiedziano jej realizację.

Ilustracja 1. Winston Churchill. Wikipedia

Pierwszym politykiem, który już w czasie wojny widział zagrożenie ze strony ZSRS, był Winston Churchill. Podczas swojego przemówienia 5 marca 1946 r. określił sytuację w krajach Europy Środkowo – Wschodniej następująco:

Od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem opuściła się żelazna kurtyna w poprzek kontynentu. Poza tą linią znajdują się wszystkie stolice byłych państw środkowej i wschodniej Europy: Warszawa, Praga, Wiedeń, Budapeszt, Bukareszt i Sofia – wszystkie te sławne miasta i zamieszkująca wokół nich ludność leżą, że tak się wyrażę, w sferze radzieckiej i wszystkie, w takiej czy w innej formie, podlegają nie tylko wpływom radzieckim, ale kontroli z Moskwy w bardzo wysokim, niekiedy rosnącym stopniu. Rządy policyjne przenikają z Moskwy […]”.

Kolejna deklaracja słowna polegała na przeciwstawieniu się ekspansji radzieckiej i ideologii komunistycznej w krajach demokratycznych. Sytuacja taka doprowadziła w efekcie końcowym do zimnej wojny.

Ilustracja 2. Podział Europy. Wikipedia

Zimna wojna – umowna nazwa (trwającego w latach 1947–1991) stanu napięcia oraz rywalizacji ideologicznej, politycznej i militarnej pomiędzy blokiem wschodnim, czyli ZSRR i jego państwami satelickimi skupionymi w Układzie Warszawskim i państwami pozaeuropejskimi sprzymierzonymi z ZSRR, a blokiem zachodnim, czyli państwami niekomunistycznymi skupionymi w NATO pod przywództwem Stanów Zjednoczonych.

Ważną rolę w zimnej wojnie odegrał problem niemiecki. Państwa zachodnie popierały koncepcję utworzenia państwa zachodnioniemieckiego. ZSRS zareagował na to wprowadzeniem blokady dostaw do zachodnich sektorów Berlina, co świadczyło o wrogich zamiarach wobec państw Zachodu i USA.

Ilustracja 3. Żelazna kurtyna. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Przeczytaj przesłane informacje  i wybrane fragmenty z podręcznika – str. 108-110– 10 minut.
  3. Przypomnij sobie z lekcji wcześniejszych postanowienia konferencji pokojowych – 10 minut.
  4. Napisz w zeszycie wyjaśnienia pojęć podanych w drugim kryterium – 15 minut.
  5. Naucz się tego tematu.

Nie przesyła informacji z tego tematu.