Omawiamy sytuację polityczną na ziemiach polskich przed powstaniem styczniowym – określamy przyczyny

Temat: Omawiamy sytuację polityczną na ziemiach polskich przed powstaniem styczniowym – określamy przyczyny.

Cele lekcji: Poznasz przyczyny wybuchu powstania na ziemiach polskich w XIX w.

Kryteria sukcesu:

 1. Omawiam sytuację na ziemiach polskich przed powstaniem.
 2. Wyjaśniam kim byli Biali i Czerwoni.
 3. Omawiam przyczyny wybuchu powstania.
 4. Wyjaśniam kiedy rozpoczęło się powstanie.

Ilustracja 1. Królestwo Polskie. Wikipedia

Klęska powstania listopadowego przyczyniła się do zniechęcenia Polaków do konspiracji. W poszczególnych zaborach podejmowano szereg reform mających na celu poprawę warunków życia ogółu społeczeństwa.

 • zabór pruski – rozwój gospodarczy, praca organiczna – wspólna praca obywateli dla dobra ogółu
 • zabór rosyjski – odwilż posewastopolska, rozwój rolnictwa, aktywność społeczna
 • zabór austriacki – aktywizacja polskich ośrodków kulturalnych i naukowych.

Reformy w Rosji pobudziły aktywność środowisk niepodległościowych.

Powstały wówczas ugrupowania polityczne:

 1. Biali – uważali, że do powstania należy się przygotować, a jego wybuch uzależniali od poparcia zachodnich mocarstw.
 2. Czerwoni – dążyli do rozpoczęcia walki zbrojnej, byli zwolennikami zmian demokratycznych, prowadzili działalność konspiracyjną.

Ilustracje 2.3. Manifestacje. Wikipedia

W drugiej połowie XIX wieku wzrastały nastroje patriotyczne.

Ilustracja 4. Aleksander wielopolski. Wikipedia

W1861 r. w administracji Królestwa Polskiego ważne wydarzenie objął Polak Aleksander Wielopolski, przeciwnik działalności konspiracyjnej. Doszło wówczas do wielu demonstracji. Oparciem dla Polaków był wówczas kościół katolicki.

Bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania była branka – masowy pobór młodych ludzi do wojska carskiego. Przyczynami pośrednimi było dążenie Polaków do odzyskania niepodległości, utworzenie niepodległego państwa polskiego.

Powstanie rozpoczęło się 22/23 stycznia 1863 r.

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Pracujemy na Teams. Na każdej lekcji według planu.
 2. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 3. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 100-101. – 12 minut.
 4. Podsumowanie: Napisz w zeszycie informacje na temat:
 5. Sytuacja w zaborach  – 12 minut. Może być w formie tabeli.
Zabór pruskiZabór rosyskiZabór austriacki
 • Kim byli Biali i Czerwoni.
 • Przyczyny wybuchu powstania.
 • Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
 • Naucz się tego tematu.

Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).