Omawiamy wybrane postanowienia konstytucji kwietniowej

Ustawa zasadnicza Rzeczypospolitej Polskiej z okresu międzywojennego podpisana przez prezydenta Ignacego Mościckiego 23 kwietnia 1935 roku. Weszła w życie następnego dnia.

Klasa VII – lekcja 13.

Temat: Omawiamy wybrane postanowienia konstytucji kwietniowej.

Cel lekcji w języku ucznia: Poznasz wybrane postanowienia konstytucji kwietniowej II RP.

Kryteria sukcesu:

  1. Przypominam i wyjaśniam pojęcie konstytucja.
  2. Wymieniam 4 postanowienia konstytucji kwietniowej II RP.

Wprowadzenie do tematu:

Konstytucja – to ustawa zasadnicza (najważniejszy dokument w państwie ) określająca normy prawne w państwie.

Ustawa zasadnicza Rzeczypospolitej Polskiej z okresu międzywojennego podpisana przez prezydenta Ignacego Mościckiego 23 kwietnia 1935 roku. Weszła w życie następnego dnia.

Ilustracja nr 1. Konstytucja kwietniowa.Wikipedia.pl

Konstytucja kwietniowa został wprowadzona 23 kwietnia 1935 r.

Konstytucję przyjęto przez aklamację, nie licząc głosów i nie sprawdzając quorum. b

Pierwszą istotną zmianą konstytucyjną było zastąpienie zasady suwerenności narodu zasadą nadrzędności państwa, ale przede wszystkim nastąpiło dalsze zwiększenie uprawnień prezydenta.

Art. 2.

 (1) Na czele Państwa stoi Prezydent Rzeczypospolitej.
 (2) Na Nim spoczywa odpowiedzialność wobec Boga i historii za losy Państwa.
 (3) Jego obowiązkiem naczelnym jest troska o dobro Państwa, gotowość obronna i stanowisko wśród narodów świata.
 (4) W Jego osobie skupia się jednolita i niepodzielna władza państwowa.

Art. 3.

 (1) Organami Państwa, pozostającymi pod zwierzchnictwem Prezydenta Rzeczypospolitej, są:
 Rząd,
 Sejm,
 Senat,
 Siły Zbrojne,
 Sądy,
 Kontrola Państwowa.
 (2) Ich zadaniem naczelnym jest służenie Rzeczypospolitej.

Uprawnienia prezydenta były bardzo szerokie. Mógł mianować i odwołać premiera, prezesa Sądu Najwyższego, Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych, powoływać sędziów Trybunału Stanu, rozwiązywać sejm i senat. Miał także prawo łaski i prawo weta zawieszającego ustawy sejmu oraz możliwość wydawania dekretów. W odróżnieniu od Konstytucji marcowej w akcie kwietniowym zapisano, że gdyby prezydent nie mógł pełnić swojego urzędu, zastępowałby go marszałek senatu. Zmieniła się również procedura wyboru prezydenta.

Prezydent miał również prawo wyznaczania swojego następcy w czasie wojny. Z tej możliwości w 1939 roku skorzystał Ignacy Mościcki. Dzięki temu mogła nastąpić kontynuacja władz Rzeczypospolitej na obczyźnie.

Konstytucja kwietniowa gwarantowała podstawowe prawa i wolności, także prawa mniejszości narodowych, ale granicą wolności było dobro powszechne. Zmieniły się częściowo uprawnienia Rady Ministrów oraz sejmu i senatu.

Uwzględniając wszystkie czynności związane z obsługą komputera, zapoznawaniem się z poleceniami i ich wykonaniem – przewidywany czas przebiegu lekcji wynosi 30 minut)

Polecenia dla uczniów do wykonania:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem – 6 minut.
  3. Zapoznaj się z fragmentami treści tematu w podręczniku 242 – 6 minut
  4. Na podstawie przesłanego materiału oraz wybranych treści z podręcznika, wypisz w zeszycie postanowienia konstytucji kwietniowej II RP – uprawnienia prezydenta. Odpowiedz na pytania: Konstytucja kwietniowa poszerzała czy ograniczała funkcję parlamentu ?

Konstytucja kwietniowa podkreślała trójpodział władzy czy od niego odchodziła?  – 15 minut.

  • Naucz się powyższego tematu.

Informację zwrotną – wykonane ćwiczenie  z tego tematu prześlij dzisiaj za pośrednictwem formularza kontaktowego.