Omawiamy wybrane prawa człowieka

Temat: Omawiamy wybrane prawa człowieka.

Cele lekcji: Poznasz cechy wybranych praw i wolności człowieka.

Poznasz wybrane przykłady łamania praw dziecka.

Kryteria sukcesu:

 1. Na wybranych przykładach udowadniam, że godność człowieka jest podstawą różnych systemów moralnych.
 2. Wymieniam główne cechy praw i wolności człowieka.
 3. Analizuję sformułowania preambuły Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
 4. Wymieniam podstawowe prawa zawarte w Konwencji Praw Dziecka.
 5. Podaję przykłady łamania praw dziecka. Podaję przykłady działań podejmowanych przez UNICEF.

Prawa człowieka to uprawnienia przysługujące każdej osobie, od urodzenia do śmierci.

Cechy praw i wolności człowieka:

 1. powszechne
 2. przyrodzone
 3. nienaruszalne
 4. niezbywalne.

Konwencja praw dziecka to dokument uchwalony z inicjatywy Polski i przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1989 r. Podstawowe prawa to:

 1. prawa osobiste
 2. prawa socjalne
 3. prawa kulturalne

Na mocy Konwencji praw dziecka powołano specjalny organ kontrolujący przestrzeganie zawartych w niej przepisów.

Przykłady łamania praw dziecka:

 1. przemoc
 2. głód
 3. brak dostępu do edukacji
 4. brak dostępu do opieki lekarskiej
 5. wyzysk

Jedną z ważniejszych organizacji działających na rzecz ochrony praw dziecka jest UNICEF – Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci.

 Cele:

 1. poprawa standardu życia dzieci i młodzieży
 2. organizowanie szczepień
 3. działalność edukacyjna
 4. promowanie równouprawnienia dziewcząt i kobiet
 5. pomoc humanitarna.