Omawiamy wybrane wydarzenia w PRL w latach 1956–1968

Temat: Omawiamy wybrane wydarzenia w PRL w latach 1956–1968.

Cel lekcji: Poznasz skutki polityki wewnętrznej i zewnętrznej PRL za rządów Gomułki.

Kryteria sukcesu:

  1. Wyjaśniam co to jest mała stabilizacja.
  2. Podaję przykłady polityki wewnętrznej i zewnętrznej PRL. 
  3. Omawiam sytuację gospodarczą PRL w tym okresie.

Rządy Władysława Gomułki przyniosły odejście od stalinowskich metod sprawowania władzy. Jednak nie doszło do zmiany ustroju, a kraj dalej był uzależniony od ZSRS. Ten etap władzy nazwano małą stabilizacją.

Ilustracja 1. Mała stabilizacja. Wikipedia

Ilustracja 2. Mała stabilizacja. Wikipedia

Określenie – mała stabilizacja zostało zaczerpnięte  od tytułu sztuki Tadeusza Różewicza.

Ilustracja 3. Mała stabilizacja. Wikipedia

Nowe warunki sprzyjały rozwojowi polskiej kultury. Duże sukcesy odnosiła polska szkoła filmowa.

Ilustracja 4. Polska szkoła filmowa. Wikipedia

 Rozwijały się środowiska opiniotwórcze skupione wokół tygodnika „Polityka”.

Ilustracja 5. Polityka. Wikipedia

Wzmocnieniu uległa również międzynarodowa pozycja Polski. Doszło do porozumienia z ZSRS i znormalizowano stosunki z Czechosłowacją i NRD. Najważniejszym celem było unormowanie stosunków dyplomatycznych z RFN, a efektem tego było podpisanie układu o nienaruszalności polskiej granicy zachodniej – 7.12.1970 r.

Ilustracja 6. Układ z 7.12.1970. Wikipedia

Niewielkiej poprawie uległa sytuacja gospodarcza. Zwiększono nakłady na rozwój rolnictwa, usług i przemysłu lekkiego. Przyniosło to poprawę zaopatrzenia w artykuły konsumpcyjne.

Ilustracja 7. Mała stabilizacja. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 187 – 189 – 8 minut
  3. Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
  4. Naucz się tego tematu.
  5. Uczniowie polscy – Opisuję przykłady tzw. małej stabilizacji.

Uczniowie cudzoziemscy, uczniowie z opiniami – Wyjaśniam co to jest mała stabilizacja. Wyjaśniam co się wydarzyło 7.12.197 r.

  • Prześlij pracę pisemną do następnej lekcji za pośrednictwem formularza kontaktowego, dziennika elektronicznego lub na moją pocztę (iwierzbicka@onet.eu).