Omawiamy wybrane wydarzenia związane z rywalizacją między ZSRS i USA

Temat: Omawiamy wybrane wydarzenia związane z rywalizacją między ZSRS i USA.

Cele lekcji: Poznasz wybrane przykłady konfliktów między ZSRS i USA.

Kryteria sukcesu:

  1. Wyjaśniam znaczenie terminu: wyścig zbrojeń.
  2. Omawiam sytuację międzynarodową między ZSRS i USA w latach 50 i 60 XX w.

Zimna wojna – umowna nazwa (trwającego w latach 1947–1991) stanu napięcia oraz rywalizacji ideologicznej, politycznej i militarnej pomiędzy blokiem wschodnim, czyli ZSRR i jego państwami satelickimi skupionymi w Układzie Warszawskim i państwami pozaeuropejskimi sprzymierzonymi z ZSRR, a blokiem zachodnim, czyli państwami niekomunistycznymi skupionymi w NATO pod przywództwem Stanów Zjednoczonych.

Ilustracja 1. Podział Europy. Wikipedia

Ilustracja 2. Dwight Eisenhower. Wikipedia

W latach 1953 – 1961 prezydentem USA był generał Dwight Eisenhower, który kładł nacisk na zbrojenia.

Wyścig zbrojeń to zbrojenia prowadzone przez wrogie sobie państwa, lub obozy polityczne z myślą o potencjalnym konflikcie zbrojnym.

Ilustracja 3. Sputnik. Wikipedia

4 października 1957 r. ZSRS umieścił na orbicie okołoziemskiej „Sputnika”, pierwszego sztucznego satelitę.

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Przeczytaj przesłane informacje  i wybrane fragmenty z podręcznika – str. 137– 8 minut.
  3. Napisz w zeszycie wszystkie wyjaśnienia kryteriów  – 15 minut.
  4. Naucz się tego tematu.