Powtarzamy wiadomości z działu: Ziemie polskie w latach 1849–1914

Klasa 7

Temat: Powtarzamy wiadomości z działu: Ziemie polskie w latach 1849–1914.

Cele lekcji: Utrwalisz wiadomości i umiejętności przed sprawdzianem.

Kryteria sukcesu:

 1. Wyjaśniam kiedy wybuchło powstanie.
 2. Określam rolę dyktatorów i Rządu Narodowego.
 3. Wyjaśniam kim byli: Romuald Traugutt, ks. Stanisław Brzóska.
 4. Wyjaśniam kwestię uwłaszczenia chłopów.
 5. Wymieniam i wyjaśniam represje w zaborze rosyjskim.
 6. Wymieniam i wyjaśniam represje w zaborze pruskim.
 7. Wymieniam i wyjaśniam represje w zaborze austriackim.
 8. Podaję przykłady działań Polaków w obronie polskości.
 9. Wyjaśniam postawę społeczeństwa polskiego w stosunku do zaborców.
 10. Omawiam rozwój gospodarczy ziem polskich .
 11. Wyjaśniam co to jest emigracja zarobkowa i ruch spółdzielczy.
 12. Omawiam przemiany cywilizacyjne na ziemiach polskich w II poł. XIX w.              b) Wyjaśniam znaczenie terminów: robotnicy, inteligencja, ziemiaństwo, burżuazja.
 13. Omawiam narodziny i pierwsze lata istnienia nowoczesnych ruchów politycznych (socjalizm, ruch ludowy, ruch narodowy).
 14. Omawiam założenia programowe ruchów politycznych.
 15. Wymieniam organizacje niepodległościowe, ich przedstawicieli.
 16. Wyjaśniam społeczne i narodowe aspekty rewolucji w latach 1905–1907.
 17. Wyjaśniam znaczenie terminów: Polskie Drużyny Strzeleckie, Związek Strzelecki.
 18. Wyjaśniam znaczenie orientacji proaustriackiej i prorosyjskiej.
 19. Wymieniam główne założenia polskiego pozytywizmu i jego wybitnych przedstawicieli.
 20. Wyjaśniam znaczenie pracy organicznej.
 21. Wyjaśniam pojęcia: modernizm, Młoda Polska.

Polecenia dla uczniów: Przygotuj się do sprawdzianu. Link do sprawdzianu umieszczony będzie w zakładce prace domowe w dzienniku elektronicznym.