Poznajemy katalog praw człowieka

Temat: Poznajemy katalog praw człowieka.

Cele lekcji: Poznasz wybrane przykłady konstytucyjnych praw i wolności osobistych.

Kryteria sukcesu:

  1. Wymieniam przykłady konstytucyjnych praw i wolności człowieka.
  2. Wyjaśniam, na czym polega różnica pomiędzy prawami, a wolnościami człowieka.

Prawa nakładają na państwo obowiązek działań, które umożliwiają jednostce korzystanie z przysługujących uprawnień (prawo do edukacji).

Wolności zakazują rządzącym określonych działań, ponieważ państwo nie może ingerować w różne sfery życia człowieka (np. wolność słowa).

Prawa i wolności mają granice.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.

Rozdział II
WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA
ZASADY OGÓLNE

Art. 30.
Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r..

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.

WOLNOŚCI I PRAWA EKONOMICZNE, SOCJALNE I KULTURALNE

Art. 72.

  1. Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją.
  2. Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy władz publicznych.
  3. W toku ustalania praw dziecka organy władzy publicznej oraz osoby odpowiedzialne za dziecko są obowiązane do wysłuchania i w miarę możliwości uwzględnienia zdania dziecka.
  4. Ustawa określa kompetencje i sposób powoływania Rzecznika Praw Dziecka.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r..