Poznajemy najważniejsze wartości  rodzinne

Temat: Poznajemy najważniejsze wartości  rodzinne

Cele lekcji: Poznasz wybrane wartości rodzinne.

Kryteria sukcesu:

 1. Wyjaśniam co to jest rodzina i  wymieniam cechy rodziny jako grupy społecznej.
 2. Podaję nazwy poszczególnych funkcji rodziny.
 3.  Wymieniam podstawowe prawa i obowiązki dziecka w rodzinie.
 4.  Wymieniam podstawowe problemy zagrażające prawidłowemu funkcjonowaniu współczesnych polskich rodzin.
 5. Wymieniam instytucje wspierające rodziny w realizacji swoich funkcji oraz formy pomocy rodzinie.

Rodzina to podstawowa grupa społeczna – pierwotna o charakterze nieformalnym. Jej członkowie połączeni ze sobą więzami formalnymi i emocjonalnymi, mają wobec siebie określone prawa i obowiązki. W rodzinie kształtują się najważniejsze cechy charakteru członków społeczeństwa, rodzina zapewnia środki do życia jej członkom, kształtuje postawy, wyrabia cechy charakteru u dzieci oraz przekazuje najważniejsze elementy dziedzictwa kulturowego. 

We współczesnym świecie funkcjonują rodziny:

 1. rodzina dwupokoleniowa
 2. rodzina wielopokoleniowa
 3. rodzina zastępcza

Najważniejsze role rodziny:

 1. prokreacyjna – posiadanie potomstwa
 2. opiekuńcza – zapewnienie poczucia bezpieczeństwa
 3. socjalizacyjna – wychowanie i przygotowanie dzieci do pełnienia ról społecznych
 4. kulturowa – wprowadzenie w życie kulturalne
 5. rekreacyjna – dbanie o wypoczynek
 6. ekonomiczna –zaspokojenie potrzeb materialnych

Uzupełnij tabelę. Podaj po 4 przykłady.

Dzieci w rodzinie
Obowiązki                                                                                Prawa  

Przykłady zagrożeń dla rodziny:

 1. problemy finansowe
 2. używki: alkohol, narkotyki
 3. emigracja zarobkowa rodziców
 4. bezrobocie
 5. konflikty pokoleniowe
 6. nadmierny konsumpcjonizm i materializm

Instytucje wspierające rodzinę:

 1.  instytucje wsparcia np. poradnia PPP, świetlice środowiskowe
 2.  instytucje interwencji kryzysowej np. prokuratura, policja
 3.  rodzinni kuratorzy sądowi.

Polecenia dla uczniów do wykonania.

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
 2. Wykonaj pisemnie ćwiczenia .