Poznajemy podstawowe prawa i obowiązki obywatela RP

Temat: Poznajemy podstawowe prawa i obowiązki obywatela RP.

Cel lekcji: Poznasz podstawowe prawa i obowiązki obywatela RP.

Kryteria sukcesu:

 1. Wymieniam podstawowe prawa i obowiązki obywatela RP.
 2. Podaję przykłady wartości obywatelskich.
 3. Wymieniam najwybitniejszych Polaków XX i XXI wieku.

Podstawowe prawa i obowiązki obywatela RP.

Prawa i wolności osobiste:

 • prawo do życia
 • nietykalność i wolność osobista
 • prawo do sprawiedliwego procesu
 • prawo do ochrony prawnej życia prywatnego
 • prawo rodziców do wychowania dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami
 • prawo do wolności oraz ochrony tajemnicy komunikowania się
 • prawo do nienaruszalności mieszkania
 • wolność poruszania się po terytorium RP
 • wolność sumienia i religii
 • prawo do wolności poglądów oraz do rozpowszechniania informacji

 Prawa i wolności polityczne:

 • prawo do organizowania pokojowych zgromadzeń oraz uczestnictwa w nich
 • wolność zrzeszania się
 • wolność zrzeszania się w związkach zawodowych, organizacjach społeczno-politycznych
 • prawo do uczestnictwa w referendum czy prawo wyboru (prezydenta, posłów, senatorów oraz przedstawicieli do organów władzy samorządowej)
 • prawo do składania wniosków, petycji oraz skarg

Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne:

 • prawo do posiadania własności oraz prawo do dziedziczenia
 • wolność wyboru miejsca pracy i wykonywania zawodu
 • prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 • prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, inwalidztwem czy podeszłym wiekiem
 • prawo do ochrony zdrowia
 • prawo do nauki
 • ochrona praw dziecka
 • wolność twórczości artystycznej i badań naukowych

Obowiązki:

 • wierność i troska o wspólne dobro narodu i społeczeństwa.
 • przestrzeganie prawa RP.
 • ponoszenie ciężarów i świadczeń na rzecz państwa (np. płacenie podatków)
 • obrona Ojczyzny.
 • dbałość o stan naturalnego środowiska, a także ponoszenie odpowiedzialności za jego zagrożenie i niszczenie.

Wartości obywatelskie.

Postawa polegająca na angażowaniu się w działania społeczne nazywamy obywatelskością.

Podaj przykłady zasług wybranych Polaków, stanowiących wzór realizacji idei obywatelskich.