Poznajemy problemy współczesnego świata

Cel lekcji: Poznasz wybrane problemy współczesnego świata.

Kryteria sukcesu:

  1. Na podstawie mapy podaję przykłady państw globalnej Północy i globalnego Południa -wymieniam różnice.
  2.  Wyjaśniam pojęcie globalizacji i podaję  przykłady globalizacji ekonomicznej i kulturowej współczesnego świata i skutki.

Współcześnie wiele wydarzeń ma wpływ na ogólną sytuację na świecie.

Proces polegający na zacieśnianiu relacji społecznych, kulturalnych, politycznych i handlowych między państwami oraz szybkim upowszechnianiu się różnych zjawisk w skali ogólnoświatowej nazywa się globalizacją.

Ilustracja ½ Globalizacja. Wikipedia

Skutki globalizacji występują w różnych dziedzinach życia: kultura, polityka, komunikacja, ekologia, gospodarka. Zjawisko to przejawia się głównie: szybkim przebiegiem technologii, wiedzy i umiejętności, łatwości przemieszczania się, szybkim rozprzestrzenianiem się informacji, idei oraz wzorców.

Ilustracja 3/4 Globalizacja. Wikipedia

Przykłady globalizacji:

  1. amerykanizacja kultury
  2. zwiększenie przepływu towarów między państwami
  3. rozwój korporacji międzynarodowych.

Jednak w dalszym ciągu występują w różnych rejonach świata bardzo duże różnice. Dotyczą one tempa rozwoju gospodarczego i warunków życia ludności. Doprowadziło to do wprowadzenia terminologii: „bogata Północ” i „biedne Południe”.

Ilustracja 5/6 Bogata Północ i biedne Południe. Wikipedia

 Ilustracja 7-8-9 Bogata Północ i biedne Południe. Wikipedia