Poznajemy przyczyny reformacji

Temat: Poznajemy przyczyny reformacji.

Cele lekcji: Poznasz najważniejsze przyczyny reformacji.

Kryteria sukcesu:

 1. Wyjaśniam co to jest reformacja.
 2. Wymieniam przyczyny reformacji i wyjaśniam datę 1517.
 3. Charakteryzuję poglądy Marcina Lutra i Jana Kalwina.
 4. Wyjaśniam pojęcia: luteranie i kalwiniści.

Reformacja to ruch zmierzający do wprowadzenia w Kościele reform, czyli zmian.

Przyczyny reformacji:

 1. sprzedaż odpustów
 2. handel relikwiami
 3. gromadzenie majątków przez duchowieństwo
 4. rywalizacja o władzę polityczną
 5. niskie wykształcenie duchownych
 6. wzmocnienie władzy papieża i dostojników kościelnych.

1517r. – wystąpienie Marcina Lutra (niemieckiego zakonnika), który publicznie skrytykował dostojników kościelnych za sprzedaż odpustów. Swoje poglądy sformułował w 95 tezach, które zostały umieszczone na drzwiach katedry w Wittenberdze.

Ilustracja1/2/3 Marcin Luter i jego 95 tez. Wikipedia.

Marcin Luter skupił wokół siebie wielu zwolenników i założył nową wspólnotę religijną, której wyznawców nazywano luteranami.

Poglądy Marcina Lutra:

 1. obowiązkowa lektura Pisma Świętego
 2. nabożeństwa mają być sprawowane w językach narodowych
 3. odrzucenie zwierzchnictwa papieża
 4. odrzucenie kultu Matki Boskiej i świętych
 5. zakaz sprzedaży odpustów
 6. odrzucenie wielu sakramentów.

Poglądy Marcina Lutra doprowadziły do powstania innych wyznań.

W Szwajcarii działalność prowadził Jan Kalwin. Jego zwolenników nazywano kalwinistami.

Ilustracja 4/5 Jan Kalwin i kalwinizm. Wikipedia

Poglądy Jana Kalwina:

 1. głoszenie zasady według, której losy człowieka są z góry określone przez Boga
 2. przestrzeganie surowych zasad moralnych
 3. odrzucenie kultu świętych
 4. odrzucenie wielu sakramentów
 5. odrzucenie zwierzchnictwa papieża

Polecenia dla uczniów do wykonania:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
 2. Naucz się tego tematu.