Poznajemy społeczność polskiego systemu edukacyjnego

Temat: Poznajemy społeczność polskiego systemu edukacyjnego.

Cele lekcji: Poznasz wybrane formy życia szkolnego.

Kryteria sukcesu:

 • Określam, kto tworzy samorząd szkolny.
 • Podaję przykłady działań samorządu uczniowskiego i przykłady naruszania praw ucznia.
 • Wymieniam osoby, u których może szukać pomocy, w przypadku naruszenia praw ucznia.

Podstawowym miejscem edukacji formalnej jest szkoła. Pełni ona nie tylko funkcję kształcącą, ale także wychowawczą czy kulturową. Aby je realizować, szkoły posiadają organy, w tym dyrektora szkoły czy radę pedagogiczną. Szczególną pozycję zajmuje samorząd uczniowski, za którego pośrednictwem wszyscy uczniowie uczestniczą w życiu szkoły. Samorząd szkolny odgrywa też istotną rolę w kontrolowaniu przestrzegania praw ucznia. Prawa ucznia są regulowane nie tylko w dokumentach wewnętrznych szkoły, jak np. statut szkoły, ale w dokumentach prawa krajowego – konstytucji i ustawach.

W szkole funkcjonują organy szkoły, czyli osoby i grupy osób posiadające przypisane prawem kompetencje.

Do organów szkoły zaliczamy:

 • dyrektora szkoły,
 • radę pedagogiczną,
 • radę szkoły,
 • samorząd uczniowski.
 • Samorząd uczniowski to nie tylko „klasowa trójka”, przewodniczący czy też zarząd samorządu. To nie jest wąskie grono osób, którym powierzono całą odpowiedzialność za to, co dzieje się w szkole.
  Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły, niezależnie od klasy, w której się uczą, wieku, ocen z poszczególnych przedmiotów czy też oceny z zachowania. „Wszyscy” oznacza więc, że każdy uczeń danej szkoły jest również członkiem jej samorządu uczniowskiego.
 • Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

Samorząd uczniowski ma prawo:

 1. do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 2. do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 3. do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 4. redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 5. organizowania – w porozumieniu z dyrektorem – działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi;
 6. wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

Samorząd uczniowski może przedstawiać wnioski (czyli np: propozycje wprowadzenia zmian, przyjęcia nowych rozwiązań) oraz opinie (pozytywne lub negatywne) we wszystkich sprawach szkoły.
Wymienienie sześciu konkretnych przykładów służy jedynie podkreśleniu, że zwłaszcza one mieszczą się w zakresie działalności samorządu.

Dokumenty określające prawa i obowiązki ucznia:
Deklaracja praw człowieka i obywatela
Konwencja o prawach dziecka
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Kodeks karny
Statut szkoły
Program wychowawczy szkoły