Poznajemy  wspólnoty narodowe i etniczne

Temat: Poznajemy  wspólnoty narodowe i etniczne.

Cel lekcji: Poznasz przykłady wspólnot narodowych i etnicznych.

Kryteria sukcesu:

  1. Wyjaśniam , co oznacza być Polakiem lub członkiem innej wspólnoty narodowej i etnicznej – posiadanie obywatelstwa.
  2. Wyjaśniam ,co łączy człowieka z ojczyzną.
  3. Wyjaśniam pojęcia: naród, tożsamość narodowa i etniczna, obywatelstwo.

Julian Tuwim

Być Polakiem (…) To jest jak oddech. Jestem Polakiem, ponieważ to w Polsce się urodziłem, wychowałem i uczyłem. Ponieważ w Polsce byłem szczęśliwy i nieszczęśliwy (…) nade wszystko, Polakiem – ponieważ chcę nim być.

Naród to wspólnota, trwale ukształtowana duża grupa społeczna, która zamieszkuje określone terytorium (albo wywodzi się z określonego terytorium), posługuje się tym samym językiem, ma wspólną historię, tradycję i kulturę. Naród dąży do posiadania własnego, niezależnego państwa.

Poczucie tożsamości narodowej oznacza poczucie przynależności do danego narodu, wiąże się z przypisywaniem sobie oraz akceptacją określonych cech lub właściwości wynikających z tej przynależności.

Pojęciem zbliżonym do narodu jest grupa etniczna. Grupy etniczne są często przedstawiane jako wspólnoty poprzedzające powstanie narodu. Posiadają własną tożsamość, którą, podobnie jak tożsamość narodową, kształtuje historia, kultura, tradycja czy język. Grupy etniczne w przeciwieństwie do narodu nie dążą do posiadania własnego państwa.

Obywatelstwo to więź prawna łącząca jednostkę z państwem. W Polsce obowiązuje zasada prawa krwi. Dziecko nabywa – na mocy prawa – obywatelstwo polskie przez urodzenie z rodziców, z których co najmniej jedno posiada obywatelstwo polskie. Zgodnie z polskim prawem może również zostać zastosowana zasada prawa ziemi. Dzieje się tak wtedy, gdy dziecko urodzi się lub zostanie znalezione na terytorium RP, a oboje rodzice są nieznani lub obywatelstwo ich jest nieokreślone bądź nie mają żadnego obywatelstwa.

Obywatelstwo polskie może być również nadane cudzoziemcowi przez Prezydenta RP.