Poznajemy wybrane służby ochrony prawa

Temat: Poznajemy wybrane służby ochrony prawa.

Cele lekcji: Poznasz przykłady służb ochrony prawa.

Kryteria sukcesu:

 1. Wymieniam główne zadania policji.
 2. Wymieniam prawa przysługujące nieletnim w kontakcie  z policjantami przedstawicielami innych służb porządkowych.
 3. Podaję przykłady działań innych służb porządkowych.

 Do podstawowych zadań policji zalicza się m.in.:

 • ochronę życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi działaniami naruszającymi te dobra;
 • ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego (w tym m.in. zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania);
 • inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie przestępczości oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi organami państwowymi, samorządowymi, a także organizacjami społecznymi;
 • wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców;
 • nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie określonym w odrębnych przepisach;
 • kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych;
 • gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych,
 • współdziałanie z policjami innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi.

Inne służby mundurowe:

 • Straż graniczna
 • Służba celno – skarbowa

 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego