Poznajemy zasady komunikacji i autoprezentacji.

Temat: Poznajemy zasady komunikacji i autoprezentacji.

Cele lekcji: Poznasz cechy komunikacji i autoprezentacji.

Kryteria sukcesu:

 1. Wyjaśniam podstawowe rodzaje komunikacji.
 2. Podaję przykłady komunikatów werbalnych i niewerbalnych.
 3. Określam nadawcę i odbiorcę przedstawionego komunikatu.
 4. Wymieniam podstawowe zasady skutecznej komunikacji.
 5. Wymieniam zasady, których należy przestrzegać w wystąpieniach publicznych.

Komunikacja międzyludzka odbywa się w sposób:

 1. werbalny – za pomocą słów
 2. niewerbalny – za pomocą gestów, mimiki, tonu głosu.

Ćwiczenie 1.

Jakie emocje wyrażone są za pośrednictwem ilustracji? Podpisz je.

W komunikacji muszą uczestniczyć co najmniej 2 osoby: nadawca, który wysyła informację i odbiorca, który ją przyjmuje.

Każdy człowiek w swoim życiu przynajmniej kilka razy zabiera głos publicznie. Należy pamiętać o następujących zasadach:

 1. panowanie nad emocjami
 2. koncentracja w przekazywaniu treści
 3. rzetelny przekaz informacji.

Można uczestniczyć w następujących formach:

 1. dyskusja – wymiana zdań, w której uczestnicy próbują udowodnić swoje racje
 2. debata – umiejętność reprezentowania odmiennych racji, pomysłów i opinii i porównaniu ich ze sobą w celu znalezienia najlepszego rozwiązania.

Polecenia dla uczniów do wykonania.

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
 2. Wykonaj ćwiczenia.