Poznajemy zasady trójpodziału władzy i umowy społecznej jako idee oświeceniowe

Temat: Poznajemy zasady trójpodziału władzy i umowy społecznej jako idee oświeceniowe.

Cel lekcji: Poznasz zasady trójpodziału władzy i zasadę umowy społecznej. Poznasz przykłady zastosowania idei w nauce.

Kryteria sukcesu:

 1. Charakteryzuję zasadę trójpodziału władzy Monteskiusza i zasadę umowy społecznej Rousseau.
 2. Wymieniam przykłady osiągnięć w nauce, literaturze, architekturze, sztuce.

W XVIII wieku w Europie rozpowszechniły się idee oświeceniowe, które głosiły pochwałę rozumu, wiedzy i doświadczenia. Krytykowano kościół katolicki władzę absolutną i znaczne przywileje dla szlachty i duchowieństwa.

Monteskiusz stworzył koncepcję trójpodziału władzy:

 1. władza ustawodawcza
 2. władza wykonawcza
 3. władza sądownicza

Ilustracja 1/2 Monteskiusz i podział władzy. Wikipedia

Swoją wizję państwa przedstawił też Jan Jakub Rousseau, według której państwo powinno funkcjonować na zasadzie umowy społecznej między panującym, a ludem.

Ilustracja 3/4 Jan Jakub Rousseau i umowa społeczna. Wikipedia

W sztuce oświecenia dominował klasycyzm. Cechowały go: harmonia, oszczędność w zdobieniach i liczne nawiązania do antyku.

Polecenia dla uczniów do wykonania.

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
 2. Napisz w zeszycie kim byli: Monteskiusz i Jan Jakub Rousseau.
 3. Wyjaśnij zagadnienia: trójpodział władzy i umowa społeczna
 4. Napisz w zeszycie cechy klasycyzmu.
 5. Wymień  osiągnięcia w poszczególnych dziedzinach nauki i ich twórców.
 6. Podaj 3 przykłady wynalazków epoki oświecenia.