Sejm i Senat RP – poznajemy polski parlament

Temat: Sejm i Senat RP – poznajemy polski parlament.

Тема: Сейм і Сенат Республіки Польща – ми знайомимося з польським парламентом.

Cel lekcji: Poznasz organy władzy ustawodawczej i ich funkcje. / Мета уроку: Ви дізнаєтеся про органи законодавчої влади та їх функції

Kryteria sukcesu: / Критерії успіху:

 1. Wymieniam organy władzy ustawodawczej. / Я згадую органи законодавчої влади.
 2. Podaję główne funkcje Sejmu i Senatu. / Наведіть основні функції Сейму та Сенату.
 3. Określam, z ilu posłów składa się Sejm i Senat. / Я визначаю, зі скількох депутатів складається Сейм і Сенат.

W Polsce obowiązuje trójpodział władzy: / У Польщі існує тричі поділ влади:

 1. władza ustawodawcza – Sejm i Senat / законодавча влада – сейм і сенат
 2. władza wykonawcza – Rada Ministrów i Prezydent / виконавча влада – Рада Міністрів і Президент
 3. władza sądownicza – sądy i trybunały. / судова влада – суди і трибунали

W Polsce występuje parlament dwuizbowy: / У Польщі діє двопалатний парламент:

 1. Sejm – izba niższa – 460 posłów / Сейм – нижня палата – 460 депутатів

Ilustracja 1.2. Sejm RP. Wikipedia / Ілюстрація 1.2. Сейм Республіки Польща. Вікіпедія

Ilustracja 3.4. Sejm RP. Wikipedia / Рисунок 3.4. Сейм Республіки Польща. Вікіпедія

 • Senat   – izba wyższa – 100 senatorów / Сенат – верхня палата – 100 сенаторів

Ilustracja 5.6. Senat RP. Wikipedia / Ілюстрація 5.6. Сенат Республіки Польща. Вікіпедія

Ilustracja 7.8. Senat RP. Wikipedia / Рисунок 7.8. Сенат Республіки Польща. Вікіпедія

Decyzje podejmowane są większością głosów, pod warunkiem, że w głosowaniu uczestniczy co najmniej połowa osób: posłów (230) i senatorów (50). / Рішення приймаються більшістю голосів за умови, що в голосуванні беруть участь не менше половини: депутати (230) і сенатори (50).

Posiedzenia Sejmu i Senatu odbywają się osobno. Tylko w szczególnych sytuacjach odbywają się wspólne obrady, jako Zgromadzenie Narodowe. / Засідання Сейму і Сенату проводяться окремо. Лише за особливих обставин спільне засідання проводиться як Національні збори.

MARSZAŁEK SEJMU jest wybierany na pierwszym posiedzeniu izby. Zwyczajowo funkcję tę obejmuje przedstawiciel największego klubu parlamentarnego. Marszałek Sejmu stoi na straży praw i godności Sejmu, reprezentuje izbę wobec innych organów państwa, zwołuje posiedzenia Sejmu oraz przewodniczy obradom. Ponadto Konstytucja RP nakłada na marszałka Sejmu obowiązki niezwiązane bezpośrednio z pracami izby. Należą do nich zastępowanie prezydenta RP, gdy ten nie jest w stanie sprawować urzędu lub gdy urząd prezydenta jest opróżniony (np. z powodu śmierci prezydenta RP).

Маршал сейму обирається на першій сесії палати. Зазвичай цю функцію бере на себе представник найбільшого депутатського клубу. Маршалок сейму відстоює права і гідність сейму, представляє палату перед іншими державними органами, скликає засідання сейму та головує на сесіях. Більше того, Конституція Республіки Польща покладає на маршала Сейму обов’язки, які безпосередньо не пов’язані з роботою палати. Вони включають заміну Президента Республіки Польща, коли він не може обіймати посаду або коли посада президента є вакантною (наприклад, через смерть Президента Республіки Польща).

Kompetencje Sejmu: / Повноваження Сейму:

 • tworzenie nowego prawa poprzez uchwalanie ustaw / створення нового закону шляхом прийняття законів
 • zatwierdzanie składu rządu i programu jego działania poprzez przyjęcie uchwały o wotum zaufania / затвердження складу уряду та програми його діяльності шляхом ухвалення постанови про вотум довіри
 • odwoływanie rządu poprzez uchwalenie wotum nieufności / відставка уряду шляхом винесення вотуму недовіри
 • kontrolowanie działalności rządu i innych organów państwa / контроль за діяльністю уряду та інших державних органів
 • udział w powoływaniu osób do pełnienia funkcji np. Rzecznik Praw Obywatelskich. / участь у призначенні осіб для виконання функцій, наприклад омбудсмена.

Kompetencje Senatu: / Повноваження Сенату:

 • ocenianie ustaw uchwalonych przez Sejm / оцінка законопроектів, прийнятих Сеймом
 • występowanie z inicjatywą ustawodawczą – zgłaszanie własnych projektów ustaw / пропонування законодавчої ініціативи – подання власних законопроектів
 • zatwierdzanie decyzji prezydenta o przeprowadzeniu referendum ogólnokrajowego / затвердження рішення Президента про проведення всенародного референдуму
 • udział w powoływaniu osób do pełnienia funkcji np. Rzecznik Praw Obywatelskich. / участь у призначенні осіб для виконання функцій, наприклад омбудсмена
 • opieka nad Polonią. / турбота про польську діаспору