SPIS TEMATÓW LEKCJI

1Poznajemy grupy społeczne
2Poznajemy sposoby rozwiązywania konfliktów
3Omawiamy warunki asertywności
4Poznajemy zasady komunikacji i autoprezentacji
5Poznajemy najważniejsze wartości rodzinne
6Poznajemy zasady funkcjonowania gospodarstwa domowego
7Poznajemy strukturę polskiego systemu edukacyjnego
8Poznajemy społeczność polskiego systemu edukacyjnego
9Poznajemy prawa konsumenta
10Omawiamy wybrane prawa człowieka
11Poznajemy wybrane organizacje zajmujące się ochroną praw człowieka
12Omawiamy przyczyny łamania praw człowieka – wykonujemy ćwiczenia
13Poznajemy katalog praw człowieka
14Analizujemy generacje praw człowieka – wykonujemy ćwiczenia
15Omawiamy kwestię bezpieczeństwa nieletnich
16Poznajemy wybrane służby ochrony prawa
17Wymieniamy rodzaje samorządów
18Wymieniamy główne organy samorządu gminnego
19Określamy główne zadania samorządu gminnego
20Poznajemy społeczność regionalną – powiat i województwo
21Omawiamy udział obywateli w życiu publicznym
22Obywatelska władza samorządowa – poznajemy formularze urzędowe
23Poznajemy  wspólnoty narodowe i etniczne
24Poznajemy wybrane organizacje zajmujące się ochroną praw człowieka.
25Obywatelstwo i narodowość – poznajemy różnice
26Poznajemy podstawowe prawa i obowiązki obywatela RP
27Omawiamy kwestię patriotyzmu
28Analizujemy symbole Rzeczypospolitej Polskiej
29Poznajemy mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
30Określamy wybrane prawa mniejszości narodowych
31Mówimy o przejawach ksenofobii
32Mówimy o tolerancji i ksenofobii
33Określamy podstawowe cechy i funkcje państwa
34Poznajemy rodzaje ustrojów politycznych
35Omawiamy kwestię demokracji w Rzeczypospolitej
36Omawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej – zasada konstytucjonalizmu
37Analizujemy wybrane zapisy zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
38Sejm i Senat RP – poznajemy polski parlament
39Poznajemy zasady wyborów do Sejmu i Senatu
40Omawiamy podstawowe kompetencje prezydenta RP
41Omawiamy podstawowe kompetencje Rady Ministrów
42Poznajemy strukturę polskiego wymiaru sprawiedliwości
43Wymieniamy hierarchię sądów polskich i określamy ich zadania
44Wymieniamy rodzaje partii politycznych i określamy ich zadania
45Omawiamy przykłady działań wybranych organizacji pozarządowych
46Poznajemy funkcje i rodzaje środków masowego przekazu
47Poznajemy organizacje międzynarodowe
48Omawiamy działalność Polski w ONZ i NATO
49Powstanie Unii Europejskiej – poznajemy najważniejsze instytucje i cele działań UE
50Omawiamy rolę Polski w Unii Europejskiej
51Wymieniamy państwa członkowskie i ich stolice
52Poznajemy problemy współczesnego świata
53Omawiamy kwestię poprawy warunków życia ludzi na świecie
54Omawiamy wybrane konflikty zbrojne na świecie
55Omawiamy wybrane konflikty zbrojne na świecie – określamy skutki
56Omawiamy kwestię terroryzmu na świecie
57Podajemy przykłady działań w walce z terroryzmem na świecie
58Mówimy o organizacjach międzynarodowych zajmujących się rozwiązywaniem konfliktów na świecie