SPIS TEMATÓW LEKCJI

1Określamy rolę człowieka w społeczeństwie
2Poznajemy grupy społeczne
3Poznajemy sposoby rozwiązywania konfliktów
4Omawiamy warunki asertywności
5Poznajemy zasady komunikacji i autoprezentacji
6Poznajemy najważniejsze wartości rodzinne
7Poznajemy zasady funkcjonowania gospodarstwa domowego
8Poznajemy strukturę polskiego systemu edukacyjnego
9Poznajemy społeczność polskiego systemu edukacyjnego
10Poznajemy prawa konsumenta
11Omawiamy wybrane prawa człowieka
12Poznajemy wybrane organizacje zajmujące się ochroną praw człowieka
13Omawiamy przyczyny łamania praw człowieka – wykonujemy ćwiczenia
14Poznajemy katalog praw człowieka
15Analizujemy generacje praw człowieka – wykonujemy ćwiczenia
16Omawiamy kwestię bezpieczeństwa nieletnich
17Poznajemy wybrane służby ochrony prawa
18Wymieniamy rodzaje samorządów
19Wymieniamy główne organy samorządu gminnego
20Określamy główne zadania samorządu gminnego
21Poznajemy społeczność regionalną – powiat i województwo
22Omawiamy udział obywateli w życiu publicznym
23Obywatelska władza samorządowa – poznajemy formularze urzędowe
24Poznajemy  wspólnoty narodowe i etniczne
25Poznajemy wybrane organizacje zajmujące się ochroną praw człowieka.
26Obywatelstwo i narodowość – poznajemy różnice
27Poznajemy podstawowe prawa i obowiązki obywatela RP
28Omawiamy kwestię patriotyzmu
29Analizujemy symbole Rzeczypospolitej Polskiej
30Poznajemy mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
31Określamy wybrane prawa mniejszości narodowych
32Mówimy o przejawach ksenofobii
33Mówimy o tolerancji i ksenofobii
34Określamy podstawowe cechy i funkcje państwa
35Poznajemy rodzaje ustrojów politycznych
36Omawiamy kwestię demokracji w Rzeczypospolitej
37Omawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej – zasada konstytucjonalizmu
38Analizujemy wybrane zapisy zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
39Sejm i Senat RP – poznajemy polski parlament
40Poznajemy zasady wyborów do Sejmu i Senatu
41Omawiamy podstawowe kompetencje prezydenta RP
42Omawiamy podstawowe kompetencje Rady Ministrów
43Poznajemy strukturę polskiego wymiaru sprawiedliwości
44Wymieniamy hierarchię sądów polskich i określamy ich zadania
45Wymieniamy rodzaje partii politycznych i określamy ich zadania
46Omawiamy przykłady działań wybranych organizacji pozarządowych
47Poznajemy funkcje i rodzaje środków masowego przekazu
48Poznajemy organizacje międzynarodowe
49Omawiamy działalność Polski w ONZ i NATO
50Powstanie Unii Europejskiej – poznajemy najważniejsze instytucje i cele działań UE
51Omawiamy rolę Polski w Unii Europejskiej
52Wymieniamy państwa członkowskie i ich stolice
53Poznajemy problemy współczesnego świata
54Omawiamy kwestię poprawy warunków życia ludzi na świecie
55Omawiamy wybrane konflikty zbrojne na świecie
56Omawiamy wybrane konflikty zbrojne na świecie – określamy skutki
57Omawiamy kwestię terroryzmu na świecie
58Podajemy przykłady działań w walce z terroryzmem na świecie
59Mówimy o organizacjach międzynarodowych zajmujących się rozwiązywaniem konfliktów na świecie