Wyjaśniamy na czym polegały rządy absolutne we Francji

Temat: Wyjaśniamy na czym polegały rządy absolutne we Francji.

Cel lekcji: Poznasz pozytywne i negatywne cechy monarchii absolutnej.

Kryteria sukcesu:

  1. Wyjaśniam co to jest monarchia absolutna.
    1. Charakteryzuję rządy Ludwika XIV. Wymieniam pozytywne i negatywne cechy monarchii absolutnej – po 2 przykłady.
    1. Wyjaśniam kim był Król Słońce.

Monarchia francuska w pierwszej połowie XVI w. była najrozleglejszym i najludniejszym krajem w Europie. Wprawdzie Habsburgowie, a szczególnie Karol V i jego brat Ferdynand mieli więcej krain pod swoim berłem, ale łączyła je jedynie osoba władcy lub tylko ta sama dynastia. Francja natomiast wprawdzie także była rozbita zgodnie ze średniowiecznymi tradycjami na mniejsze władztwa, ale łączyły je: przestrzeń geograficzna, język i tradycje, podobne struktury administracyjne i społeczne, a przede wszystkim osoba władcy.

Ilustracja 1. Francja w XVI wieku.

Pod koniec XVI wieku królem Francji został Henryk IV, który w 1598 r. wydał edykt nantejski kończący wojny religijne. Hugenoci – protestanci – uzyskali wolność wyznania, prawo do własnych sądów, wojska i twierdz. W kraju zapanował pokój, a władca przestał zwoływać Stany Generalne – zgromadzenie przedstawicieli społeczeństwa.

Kolejnym władcą został Ludwik XIII, za panowania którego pierwszym ministrem był kardynał Armando Richelieu prowadzący politykę wzmocnienia władzy monarchy.

Następnie nowym władcą został Ludwik XIV który dysponował pełnią władzy absolutnej: ustanawiał i wprowadzał w życie prawa, którym sam nie podlegał. Władca był najwyższym sędzią i naczelnym wodzem wojska. Mówił o sobie: „Państwo to ja” i nazywał siebie Królem Słońce. Za jego panowania państwo prowadziło aktywną politykę gospodarczą. Jednak nadmierne wydatki na armię i dwór królewski doprowadziły pod koniec rządów Ludwika XIV do kryzysu gospodarczego i zubożenia francuskiego społeczeństwa.

Ilustracja 2/3. Ludwik XIV -Francja w XVI wieku.

Ilustracja 4/7. Wersal -Francja w XVI wieku.

Polecenia dla uczniów do wykonania.

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
  2. Napisz w zeszycie co to jest monarchia absolutna.
  3. Wymień po 2 przykłady pozytywnych i negatywnych cech monarchii absolutnej.