Wyjaśniamy na czym polegały rządy monarchii parlamentarnej w Anglii

Temat: Wyjaśniamy na czym polegały rządy monarchii parlamentarnej w Anglii.

Cel lekcji: Poznasz główne cechy monarchii parlamentarnej w oparciu o ustrój w Anglii.

Kryteria sukcesu:

  1. Wyjaśniam kim byli purytanie i rojaliści.
  2. Omawiam ogólnie przebieg wojny domowej i jej skutki – republika.
  3. Wymieniam główne cechy monarchii parlamentarnej.
  4. Wyjaśniam znaczenie Deklaracji praw narodu angielskiego.

W XVII wiecznej Anglii władcy poszerzali swoją władzę kosztem parlamentu. Dążyli do wprowadzenia absolutyzmu na wzór francuski. Przeciwni temu byli mieszczanie i tzw. nowa szlachta, którzy dążyli do zreformowania państwa. Spór miał też podłoże religijne – anglikanizm – purytanizm (protestantyzm).

Ilustracja 1. Anglia i Europa w XVII wieku. Wikipedia

Zwolennicy monarchy to rojaliści, a przeciwnicy to purytanie, na czele których stanął Oliver Cromwell. Król Karol I Stuart został skazany na śmierć.

Ilustracja 2. Oliver Cromwell w XVII wieku. Wikipedia

Po tej egzekucji Anglię ogłoszono republiką. Prawa w państwie uchwalał parlament. Po śmierci Cromwella parlament przywrócił w Anglii monarchię. Nowy król Wilhelm Orański musiał zaakceptować zmieniony ustrój państwa, określany mianem monarchii parlamentarnej. W 1689 r. angielski parlament uchwalił Deklarację praw narodu angielskiego, na mocy której w Anglii wprowadzono monarchię parlamentarną.

 Władza ustawodawcza należy do parlamentu wybieranego w wyborach, a wykonawcza do rządu powoływanego przez parlament. Król sprawuje funkcje reprezentacyjne.

Ilustracja 3. Wilhelm Orański w XVII wieku. Wikipedia

Polecenia dla uczniów do wykonania.

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
  2. Napisz w zeszycie kim byli purytanie i rojaliści.
  3. Wyjaśnij co to jest republika?
  4. Napisz w zeszycie co to jest monarchia parlamentarna.
  5. Wymień  2 przykłady  cech monarchii parlamentarnej.
  6. Wyjaśniam znaczenie Deklaracji praw narodu angielskiego.