Wymieniamy główne organy samorządu gminnego

Temat: Wymieniamy główne organy samorządu gminnego.

Cele lekcji: Poznasz główne organy samorządu gminnego i ich zadania.

Kryteria sukcesu:

 1. Wymieniam organy władzy w gminie i określam sposób ich wyłaniania.
 2. Określam, gdzie znajduje się urząd gminy, w której mieszkam.
 3. Wymieniam główne źródła dochodów  gminy .
 4. Wiem kto pełni funkcję burmistrza, wójta i przewodniczącego rady miasta.

Samorząd gminny zajmuje się sprawami lokalnymi. W zależności od rodzaju gminy jej organy noszą różne nazwy

 • gmina wiejska – rada gminy i wójt
 •  gminy wiejsko – miejskie i mniejsze miasta – rada miasta i burmistrz
 • gminy miejskie – duże miasta – rada miasta i prezydent miasta.

Władze gminy wybierane są przez obywateli w wyniku wyborów samorządowych na 5 – letnią kadencję. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym (wydaje uchwały). Członkowie rady to radni, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego kierującego obradami.

Wójt – burmistrz – prezydent – sprawują władzę wykonawczą. Zadania realizują za pośrednictwem urzędników urzędu gminy, który podzielony jest na komórki organizacyjne, czyli referaty.

Główne źródła dochodów gminy:

 • podatki i opłaty lokalne
 • majątek gminy
 • pieniądze z budżetu państwa
 • środki unijne

Łuków:

 • burmistrz –
 • wójt –
 • przewodniczący Rady Miasta –