Wymieniamy hierarchię sądów polskich i określamy ich zadania

Temat: Wymieniamy hierarchię sądów polskich i określamy ich zadania.

Cel lekcji: Poznasz rodzaje sądów w Polsce i ich wybrane zadania.

Kryteria sukcesu:

  • Wymieniam hierarchię sądów i określam ich zadania.
  • Wymieniam rodzaje i zadania trybunałów.

Hierarchia oraz podział uprawnień, które zostały ustalone między poszczególnymi sądami, mają gwarantować porządek i sprawne wypełnianie obowiązków.

Rodzaje sądów:

Sądy Powszechne:

  • sąd rejonowy – I instancja
  • sąd okręgowy – II instancja
  • sąd apelacyjny – II instancja

Sądy Wojskowe:

  • wojskowy sąd garnizonowy – I instancja
  • wojskowy sąd okręgowy – II instancja

Sąd Najwyższy – naczelny organ władzy sądowniczej w Polsce. Sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania oraz wykonuje inne czynności określone w Konstytucji i ustawach.

Sądy administracyjne:

  • wojewódzki sąd administracyjny
  • naczelny sąd administracyjny.

Ilustracja 1. Wymiar sprawiedliwości. Wikipedia

Trybunał Konstytucyjny bada zgodność aktów prawnych z Konstytucją RP.

Ilustracja 2/3. Trybunał Konstytucyjny. Wikipedia

Trybunał Stanu to konstytucyjny organ władzy sądowniczej w Polsce, którego główne zadanie polega na egzekwowaniu odpowiedzialności najwyższych organów i urzędników państwowych za naruszenie Konstytucji lub ustawy w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania oraz za przestępstwa pospolite i skarbowe w przypadku Prezydenta RP.

Ilustracja 4. Trybunał Stanu. Wikipedia