Wymieniamy rodzaje samorządów

Temat: Wymieniamy rodzaje samorządów.

Cele lekcji: Poznasz rodzaje samorządów i przykłady ich działań.

Kryteria sukcesu:

 1. Wyjaśniam co to jest samorząd.
 2. Wymieniam rodzaje samorządów działających w Polsce.
 3. Wymieniam podstawowe jednostki podziału terytorialnego państwa polskiego.
 4.  Określam, w której gminie, powiecie i województwie mieszkam. Podaję przykłady działań samorządu terytorialnego.
 5. Odszukuję informacje na temat osób pełniących najważniejsze funkcje w swojej gminie.

Funkcjonowanie samorządu na terenie państwa można uznać za wskaźnik poziomu demokracji w tym kraju. Dzięki temu obywatele mogą w znacznym stopniu uczestniczyć w życiu politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturalnym państwa oraz jego organów, mając świadomość, że wpływają na podejmowane decyzje. Każdy z nas jest elementem jakiegoś samorządu.

Pojęcie samorządu wywodzi się z języka niemieckiego i oznacza samodzielny zarząd przez organy władzy nad sprawami, które nie podlegają administracji państwowej. Zarząd ten jest realizowany przez lokalną administrację, będącą elementem decentralizacji władzy w państwie. Administracja lokalna jest wyłaniana w wyborach. Biorą w nich udział mieszkańcy danego obszaru, którzy z mocy prawa są członkami danej społeczności lokalnej – gminy, powiatu lub województwa.

Samorząd to organ, który reprezentuje i zajmuje się bieżącymi sprawami różnych zbiorowości.

Rodzaje samorządów.

 Samorząd może przyjmować różne formy, w zależności od potrzeb i sytuacji prawnej. Wyróżniamy kilka sposobów klasyfikowania samorządu:

 • samorząd terytorialny. Obejmuje osoby zamieszkujące dane terytorium samorządowe, np. gminę, powiat, województwo
 •  samorząd funkcjonalny (specjalny). Dotyczy grup związanych wspólną pracą, zawodem lub inną prowadzoną działalnością
 • inne samorządy

Poszczególne samorządy są od siebie niezależne.

Podstawowe jednostki podziału terytorialnego państwa polskiego

 • województwa
 • powiaty
 • gminy

Samorząd terytorialny w Polsce Samorząd terytorialny w Polsce funkcjonuje od 8 marca 1990 roku, kiedy został utworzony na mocy ustawy na poziomie gminy. Następnie od 1 stycznia 1999 roku, na podstawie Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, wprowadzony został samorząd na poziomie powiatu i województwa samorządowego. Wiązało się to z reformą podziału terytorialnego państwa, w której 49 małych województw zastąpiono 16 dużymi województwami. Dzięki temu od 1999 roku w Rzeczypospolitej funkcjonuje trójstopniowy model samorządu terytorialnego.

Przykłady zadań samorządów:

 • tworzenie i utrzymywanie instytucji edukacyjno – wychowawczych
 • kierowanie działalnością szpitali, przychodni, poradni
 • dbanie o infrastrukturę drogową
 • wydawanie obywatelom ważnych dokumentów
 • utrzymywanie bibliotek, ośrodków kultury
 • ochrona zabytków.