Analizujemy międzynarodową sytuację II RP w okresie międzywojennym

Klasa VII – lekcja 16

Temat: Analizujemy międzynarodową sytuację II RP w okresie międzywojennym.

Cel lekcji w języku ucznia: Poznasz wybrane wydarzenia II RP do tyczące sytuacji międzynarodowej.

Kryteria sukcesu:

  1. Omawiam sytuację międzynarodową w  II RP.
  2. Wiem kim był Józef Beck.

Wprowadzenie do tematu:

Po odzyskaniu niepodległości sytuacja Polski na arenie międzynarodowej była trudna. Szczególny wpływ na politykę zagraniczną miał Józef Piłsudski, który był zwolennikiem idei zbudowania za wschodnią granicą bloku państw sfederowanych z Polską i Międzymorza. W 1921 r. władze polskie zawarły układ sojuszniczy z Rumunią, a następnie z Francją. Sojusznikami Polski były dwa państwa: Francja i Wielka Brytania, z którymi wiązano ogromne nadzieje. Znaczenie II RP na arenie międzynarodowej stopniowo rosło.

Ilustracja nr 1. Józef Beck. wikipedia.pl

W1932 r. został zawarty traktat z ZSRS o nieagresji, a w 1934 r. z Niemcami o niestosowaniu przemocy. Deklaracja ta poprawiła kontakty Polski i Niemiec.

Po śmierci Piłsudskiego funkcję ministra spraw zagranicznych nadal pełnił Józef Beck. Starał się kontynuować politykę równowagi, czyli zapewnić Polsce dobre stosunki zarówno z ZSRR, jak i Niemcami. Beck unikał angażowania się w jakiekolwiek układy, które zwrócone byłyby przeciwko jednemu z sąsiadów, mimo że propozycji nie brakowało. W 1935 roku Göring podczas swojej wizyty w Warszawie miał zaproponować Polsce zawarcie tajnego układu, który ustaliłby strefy wpływów na wschodzie. Kilka miesięcy później Polska otrzymała ze strony Niemiec kolejną ofertę przystąpienia do paktu antykominternowskiego. Obie odrzuciła. Starała się jednak skorzystać z pozytywnych relacji z zachodnim sąsiadem i załatwić problemy bieżące.

5 listopada 1937 roku podpisano polsko‑niemiecki układ zrównujący prawa Niemców w Polsce i Polaków w Niemczech.

W latach 30 XX wieku Polska starała się prowadzić politykę równowagi i zachowania równych odległości w kontaktach polsko – niemieckich i polsko – sowieckich.

Uwzględniając wszystkie czynności związane z obsługą komputera, zapoznawaniem się z poleceniami i ich wykonaniem – przewidywany czas przebiegu lekcji wynosi do 35 minut).

Polecenia dla uczniów do wykonania:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem – 6 minut.
  3. Zapoznaj się z fragmentami treści tematu w podręczniku 260 i 262 – 8 minut
  4. Na podstawie przesłanego materiału oraz wybranych treści z podręcznika i tekstu źródłowego – str. 262, napisz główne cele polskiej polityki zagranicznej:  – 16 minut.
  5. Naucz się powyższego tematu.

Informację zwrotną – wykonane ćwiczenie  z tego tematu prześlij dzisiaj za pośrednictwem formularza kontaktowego.