Powtarzamy wiadomości z działu: „Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim”

Klasa 7

Cel lekcji w języku ucznia: Utrwalisz wiadomości i umiejętności przed sprawdzianem.

Kryteria sukcesu:

  1. Wskazuję na mapie podział polityczny ziem polskich po kongresie wiedeńskim. Omawiam sytuację polityczno – gospodarczą na ziemiach polskich. Wymieniam reformy uwłaszczeniowe.
  2. Podaję przykłady osiągnięć polskiej kultury pod zaborami. Wymieniam przedstawicieli polskiej kultury i ich osiągnięcia.
  3. Charakteryzuję okres konstytucyjny Królestwa Polskiego. Wymieniam reformy gospodarcze. Wymieniam osiągnięcia Polaków w gospodarce, kulturze i oświacie. Omawiam działalność opozycyjną i spiskową Polaków.
  4. Wyjaśniam pojęcia: kaliszanie, Filareci, Filomaci, Towarzystwo Patriotyczne.
  5. Omawiam przyczyny wybuchu powstania. Omawiam przebieg powstania w Królestwie Polskim ( bitwy). Wyjaśniam pojęcia: noc listopadowa, dyktator detronizacja.
  6. Omawiam warunki życia Polaków na emigracji. Wyjaśniam znaczenie Wielkiej Emigracji. Wymieniam stronnictwa polskiej emigracji i określam ich programy. Wymieniam wybitnych Polaków na emigracji i ich osiągnięcia. Wyjaśniam pojęcia: emigracja, zsyłka, emisariusz.
  7. Omawiam skutki powstania. Charakteryzuję działalność ruchu spiskowego na ziemiach polskich. Omawiam wydarzenia 1846 r. Omawiam skutki rabacji. Wyjaśniam pojęcia: statut organiczny, noc paskiewiczowska, kontrybucja, katorga, praca organiczna, rabacja.
  8. Omawiam przyczyny i skutki Wiosny Ludów na ziemiach polskich. Wymieniam Polaków, którzy zaangażowali się w walkę. Wyjaśniam pojęcia: Wiosna Ludów, serwituty, rabacja. Omawiam zaangażowanie Polaków w Wiośnie Ludów w Europie.
  9. Wymieniam wybitnych Polaków i ich osiągnięcia na emigracji. Omawiam główne idee romantyzmu. Charakteryzuję główne nurty Wielkiej Emigracji. Wyjaśniam na czym polega polski mesjanizm. Wyjaśniam pojęcia: romantyzm, emigracja, mesjanizm.