Podajemy przykłady dorobku kultury polskiej epoki romantyzmu

Temat: Podajemy przykłady dorobku kultury polskiej epoki romantyzmu.

Cel lekcji w języku ucznia: Poznasz wybrane osiągnięcia kultury polskiej epoki romantyzmu.

Kryteria sukcesu:

  1. Wymieniam wybitnych Polaków i ich osiągnięcia w zakresie polskiej kultury.
  2. Omawiam główne idee romantyzmu.
  3.  Wyjaśniam pojęcia: romantyzm, emigracja, mesjanizm.

Kultura polska pod zaborami.

Kultura i nauka w okresie zaborów odgrywały szczególną rolę w życiu Polaków, pozwalając zachować tożsamość narodową. Funkcję mecenasów kultury przejęły rody arystokratyczne, z których inicjatywy powstawały instytucje kulturalne i oświatowe. Polacy zniewoleni przez zaborców zostali zmuszeni do obrony własnej kultury i tożsamości narodowej. Kultura, wobec braku niepodległego państwa, stała się swego rodzaju formą istnienia narodu i wyrazem narodowej tożsamości. Nabrała ona w tych okolicznościach narodowego charakteru i polskiej tożsamości.

Romantyzm był dominującym prądem w sztuce w pierwszej połowie XIX wieku.

Wielu Polaków wyemigrowało za granicę, głównie do Francji.

Polacy na emigracji.

Adam Mickiewicz                        

Juliusz Słowacki   

Fryderyk Chopin

Mesjanizm to idea popularyzowana przez filozofa i działacza religijnego Andrzeja Towiańskiego, według której wierzono, że Bóg wyznaczył Polakom szczególną misję. Cierpienie polskiego narodu miało zbawić ludzkość i wyzwolić ją od zła.

Polecenia dla uczniów:

  1. Przepisz do zeszytu cel lekcji i kryteria sukcesu.
  2. Wymień przedstawicieli polskiej kultury na emigracji i ich osiągnięcia.
  3. Wyjaśnij znaczenie polskiego mesjanizmu.