Analizujemy międzynarodową sytuację II RP w okresie międzywojennym

Klasa VII – lekcja 16 dla uczniów z orzeczeniami i cudzoziemskich

Temat: Analizujemy międzynarodową sytuację II RP w okresie międzywojennym.

Cel lekcji w języku ucznia: Poznasz wybrane wydarzenia II RP do tyczące sytuacji międzynarodowej.

Kryteria sukcesu:

 1. Omawiam sytuację międzynarodową w  II RP.
 2. Wiem kim był Józef Beck.

Wprowadzenie do tematu:

Po odzyskaniu niepodległości sytuacja Polski na arenie międzynarodowej była trudna. Szczególny wpływ na politykę zagraniczną miał Józef Piłsudski, który był zwolennikiem idei zbudowania za wschodnią granicą bloku państw sfederowanych z Polską i Międzymorza. W 1921 r. władze polskie zawarły układ sojuszniczy z Rumunią, a następnie z Francją. Sojusznikami Polski były dwa państwa: Francja i Wielka Brytania, z którymi wiązano ogromne nadzieje. Znaczenie II RP na arenie międzynarodowej stopniowo rosło.

Ilustracja nr 1. Józef Beck. wikipedia.pl

W1932 r. został zawarty traktat z ZSRS o nieagresji, a w 1934 r. z Niemcami o niestosowaniu przemocy. Deklaracja ta poprawiła kontakty Polski i Niemiec.

Po śmierci Piłsudskiego funkcję ministra spraw zagranicznych nadal pełnił Józef Beck. Starał się kontynuować politykę równowagi, czyli zapewnić Polsce dobre stosunki zarówno z ZSRR, jak i Niemcami. Beck unikał angażowania się w jakiekolwiek układy, które zwrócone byłyby przeciwko jednemu z sąsiadów, mimo że propozycji nie brakowało. Wszelkie oferty strona polska odrzucała. 5 listopada 1937 roku podpisano polsko‑niemiecki układ zrównujący prawa Niemców w Polsce i Polaków w Niemczech.

W latach 30 XX wieku Polska starała się prowadzić politykę równowagi i zachowania równych odległości w kontaktach polsko – niemieckich i polsko – sowieckich.

Uwzględniając wszystkie czynności związane z obsługą komputera, zapoznawaniem się z poleceniami i ich wykonaniem – przewidywany czas przebiegu lekcji wynosi do 35 minut).

Polecenia dla uczniów do wykonania:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem – 6 minut.
 3. Zapoznaj się z fragmentami treści tematu w podręczniku 260 i 262 – 10 minut
 4. Na podstawie przesłanego materiału oraz wybranych treści z podręcznika i tekstu źródłowego – str. 262, odpowiedz na pytania: – 16 minut.
 5. Kto pełnił w II RP funkcję ministra spraw zagranicznych?
 6. Wymień państwa sojusznicze dla II RP.
 7. Kto miał szczególny wpływ na rozwój polityki zagranicznej II RP?
 8. Wymień 2 cele polityki zagranicznej II RP.
 9. Naucz się powyższego tematu.

Informację zwrotną – wykonane ćwiczenie  z tego tematu prześlij dzisiaj za pośrednictwem formularza kontaktowego.