Analizujemy sytuację polityczną Rzeczypospolitej  w I połowie XVIII wieku- wymieniamy przyczyny kryzysu państwa

Temat: Analizujemy sytuację polityczną Rzeczypospolitej  w I połowie XVIII wieku- wymieniamy przyczyny kryzysu państwa.

Cel lekcji: Poznasz przyczyny kryzysu państwa polskiego w epoce saskiej.

Kryteria sukcesu:

 • Wymieniam 2 władców Polski z dynastii saskiej.
 •  Wyjaśniam co to był sejm niemy z 1717 r.
 • Wyjaśniam kwestię podwójnej elekcji.
 • Wymieniam 5 przyczyn kryzysu państwa polskiego w epoce saskiej.

Władcy Polski z dynastii saskiej.

Ilustracja 1. August II Mocny. Wikipedia        

Ilustracja 2. August III Sas. Wikipedia

Po śmierci Jana III Sobieskiego królem Polski został August II Mocny z dynastii Wettinów.

Za jego panowania Polska została połączona unią personalną z Saksonią. Władca chciał unowocześnić państwo polskie na wzór Francji, poprzez pokonanie Szwecji i sojusz z Rosją. Jednak Szwedzi pokonali Rosjan i Sasów i wkroczyli na terytorium państwa polskiego. Natomiast August II porzucił polski tron i uciekł do Saksonii.

Ilustracja. Rzeczpospolita za panowania Sasów. Wikipedia

Po ucieczce Augusta II część szlachty wybrała na króla Polski Stanisława Leszczyńskiego, który miał poparcie Szwecji.

Ilustracja 4. Stanisław Leszczyński. Wikipedia  

Ilustracja 5.Sejm niemy. Wikipedia

Sejm niemy.

Armia szwedzka została pokonana przez Rosjan, co wykorzystał August II. Powrócił on do Polski i odzyskał tron. Ponowił próbę wzmocnienia rządów poprzez zniesienie liberum veto i wolnej elekcji. Szlachta była temu przeciwna i zawiązała konfederację przeciwko królowi.

W 1717 r. na sejmie niemym zatwierdzono porozumienie króla ze szlachtą.

Podwójna elekcja.

Ilustracja 6. Stanisław Leszczyński .

Ilustracja 7. August III Sas. Podwójna elekcja. Wikipedia

Po śmierci Augusta II Mocnego szlachta ponownie wybrała na króla Polski Stanisława Leszczyńskiego. W odpowiedzi na to Rosja wprowadziła do Polski swoje wojska, a część szlachty ogłosiła królem Augusta III Sasa. Doprowadziło to do wojny domowej.

Przyczyny kryzysu państwa polskiego w epoce saskiej:

 • brak reform
 • osłabienie władzy królewskiej
 • wzmocnienie pozycji szlachty i magnatów
 • ingerencja państw sąsiednich w sprawy wewnętrzne państwa polskiego
 • wzmocnienie pozycji państw: Rosji, Prus i Austrii na arenie międzynarodowej.

Polecenia dla uczniów do wykonania.

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
 2. Wyjaśnij pisemnie co to był sejm niemy, kiedy się odbył i jakie podjęto postanowienia.