Analizujemy wybrane zapisy zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Temat: Analizujemy wybrane zapisy zawarte w  Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Cel lekcji: Poznasz wybrane zapisy Konstytucji.

Kryteria sukcesu:

 1. Określam zasadę państwa prawa , suwerenności narodu, konstytucjonalizmu i trójpodziału władzy.
 2. Analizuję wybrane zapisy konstytucyjne.

Zasada państwa prawnego oznacza, że władza państwowa związana jest obowiązującym prawem. Konstytucja RP stanowi, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Zasada demokratycznego państwa prawnego jest realizowana za pośrednictwem takich rozwiązań, jak:

 • konstytucjonalizm, uznanie ustawy za najważniejsze źródło prawa,
 • kontrola władzy wykonawczej,
 • podział władzy.

Współcześnie zasada demokratycznego państwa prawnego odnosi się również do:

 • uwzględniania w ramach systemu sprawowania władzy reguł pluralizmu politycznego,
 • wyłaniania władz publicznych w drodze wyborów,
 • poszanowanie praw i wolności obywatelskich.

Istotą tej zasady jest swoboda tworzenia i działania partii politycznych, uregulowana w Konstytucji RP. Członkami partii politycznych mogą być tylko obywatele polscy, którzy zrzeszają się w partie na zasadach dobrowolności i równości. Celem działania takich organizacji jest wpływanie metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa i sprawowanie władzy publicznej. Konstytucja RP ustanawia zasadę jawności finansowania partii politycznych.

Zasada suwerenności narodu oznacza, że władza należy do narodu, który sprawuje ją pośrednio, poprzez swoich przedstawicieli w sejmie i senacie, lub bezpośrednio w referendum.

Partia polityczna w Polsce, aby prowadzić legalną działalność, musi zostać wpisana do ewidencji partii politycznych, prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Wolność tworzenia i działania partii politycznych w Polsce podlega ograniczeniom. Konstytucja RP zakazuje istnienia partii politycznych:

 • które odwołują się w swych programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu;
 • których program lub działalność zakłada bądź dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową;
 • których program lub działalność dopuszcza stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy albo wpływu na politykę państwa;
 • które przewidują utajnienie struktur lub członkostwa.

Rozdział I: Rzeczpospolita

Rozdział II: Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela

Rozdział III: Źródła prawa

Rozdział IV: Sejm i Senat

Rozdział V: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Rozdział VI: Rada Ministrów i administracja rządowa

Rozdział VII: Samorząd terytorialny

Rozdział VIII: Sądy i Trybunały

Rozdział IX: Organy kontroli państwowej i ochrony prawa

Rozdział X: Finanse publiczne

Rozdział XI: Stany nadzwyczajne

Rozdział XII: Zmiana Konstytucji

Rozdział XIII: Przepisy przejściowe i końcowe.