Charakteryzujemy społeczeństwo w Polsce w okresie międzywojennym – analiza tekstu źródłowego

Klasa VII – lekcja 19 dla uczniów z orzeczeniami i cudzoziemców

Temat: Charakteryzujemy społeczeństwo w Polsce w okresie międzywojennym – analiza tekstu źródłowego.

Cel lekcji w języku ucznia: Poznasz strukturę społeczną w II RP.

Kryteria sukcesu:

  1. Wymieniam grupy społeczne w II RP.

Wprowadzenie do tematu:

W 1918 r. w Polsce mieszkało 27 mln ludzi. Liczba ta znacznie wzrastała. W 1939 r. liczba ta wynosiła 35 mln. Należy również pamiętać, że poza krajem mieszkało 7-8 mln Polaków. Największym miastem była Warszawa. Największy procent społeczeństwa stanowili Polacy.

Ilustracja nr 1. Mniejszości narodowe II RP. Wikipedia.pl

 Przedstawiciele innych narodowości tworzyli tzw. mniejszości narodowe np. Żydzi, Ukraińcy, Niemcy. Występowały również tzw. mniejszości etniczne (nie posiadający swojego państwa) np. Łemkowie, Tatarzy.

Ilustracja nr 2. Struktury społeczne II RP. Wikipedia.pl

Najliczniejszą grupę społeczną II RP stanowili chłopi.

Jedną z pierwszych decyzji władz niepodległej Polski było wprowadzenie obowiązku szkolnego, co przyczyniło się do zmniejszenia analfabetyzmu.

Uwzględniając wszystkie czynności związane z obsługą komputera, zapoznawaniem się z poleceniami i ich wykonaniem – przewidywany czas przebiegu lekcji wynosi do 30 minut).

Polecenia dla uczniów do wykonania:

  1. Zapisz temat i kryterium sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem – 6 minut.
  3. Zapoznaj się z fragmentami treści tematu w podręczniku 251 – 254 – 12 minut
  4. Przeczytaj tekst źródłowy z podręcznika – str. 254 – 10 minut
  5. Naucz się powyższego tematu.

Nie przesyłaj informacji zwrotnej z tego tematu.