Ćwiczenia

Ćwiczenia

  1. Uporządkuj podane etapy w życiu rycerza w kolejności chronologicznej. W tym celu ponumeruj je od 1 do 4.
    …… nauka dobrego wychowania i zwyczajów dworskich
    …… służba na dworze władcy w roli pazia
    …… uroczystość pasowania
    …… towarzyszenie rycerzowi w wyprawach wojennych w roli giermka

2. Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.

1.Cechy to organizacje zrzeszające chłopów.PF
2.Lenno to ziemia oddawana przez seniora w użytkowanie wasalowi.PF
3.W średniowiecznym społeczeństwie jedna osoba mogła być jednocześnie wasalem i seniorem.PF

3. Połącz pojęcia z odpowiednimi wyjaśnieniami. Jedno z nich jest niepotrzebne. Do litery z hasłem dopisz właściwą cyfrę z definicją.
A. zakonnicy         B. chłopi         C. mieszczanie

1. byli najliczniejszym stanem w społeczeństwie średniowiecznym
2. składali śluby ubóstwa, celibatu i posłuszeństwa
3. zajmowali się głównie handlem i rzemiosłem
4. mieli za zadanie walczyć w obronie władcy i wiary chrześcijańskiej

A – ….. B – ….. C – …..

4. Skreśl w nawiasie błędne informacje, tak aby powstały zdania prawdziwe.
Zasadźca był osobą zajmującą się (uprawą ziemi / zakładaniem nowej osady).
Średniowieczni rycerze byli zobowiązani postępować zgodnie z (regułą świętego Benedykta / kodeksem honorowym).
Zadaniem ławy miejskiej w średniowiecznym mieście było (rozstrzyganie sporów / ustanawianie praw).

5. Wyjaśnij, jaki był główny cel stawiany przed dziełami sztuki w epoce średniowiecza.