Omawiamy ustrój Księstwa Warszawskiego i określamy jego terytorium

Klasa VI – lekcja 16

Temat: Omawiamy ustrój Księstwa Warszawskiego i określamy jego terytorium.

Cel w języku ucznia: Poznasz wybrane cechy ustroju i terytorium Księstwa Warszawskiego.

Kryteria sukcesu:

  1. Wymieniam przykłady cech ustroju i terytorium Księstwa Warszawskiego.

Materiał wprowadzający.

W 1807 r. Napoleon nadał Księstwu Warszawskiemu konstytucję, która wprowadzała trójpodział władzy.

Ilustracja nr 1. Napoleon w Tylży nadaje konstytucję. Domena Publiczna.pl

W granicach Księstwa Warszawskiego znalazły się ziemie zabrane przez Prusy w II i III rozbiorze Polski. Do Księstwa przyłączono też Bydgoszcz i Toruń – nabytki pruskie z I rozbioru. Gdańsk ustanowiono wolnym miastem pod protektoratem Francji. Polacy odzyskali 1/7 dawnego obszaru (czyli obszaru sprzed 1772 roku) Rzeczypospolitej. Księstwo Warszawskie i Saksonię połączyła unia personalna. Zależność polityczna Księstwa Warszawskiego od cesarstwa napoleońskiego objawiała się tym, że wyłącznie Francja miała prawo utrzymywać w nim swego dyplomatę, nazywanego rezydentem. 

Ilustracja nr 2. Księstwo Warszawskie. Domena Publiczna.pl

Księstwo Warszawskie stanowiło wysunięty najdalej na wschód przyczółek cesarstwa Napoleona I. Pozwalało mu kontrolować obszar sięgający aż do linii Bugu, toteż jego najważniejszą instytucją była stała armia. Podobnie jak polityka zagraniczna Księstwa, była ona całkowicie podporządkowana Cesarzowi Francuzów. Uczestniczyła w kolejnych kampaniach epoki napoleońskiej, przemierzając za Napoleonem rozległe połacie Europy.

Ilustracja nr 3. Herb Księstwa Warszawskiego. Wikipedia.pl

Polecenia dla uczniów do wykonania:

( Uwzględniając wszystkie czynności związane z obsługą komputera, zapoznawaniem się z poleceniami i ich wykonaniem – przewidywany czas przebiegu lekcji wynosi do 30 minut).

  1. Zapisz temat i kryterium sukcesu w zeszycie. (2 minuty)
  2. Zapoznaj się z przesłanym materiałem. (5 minut )
  3. Zapoznaj się z wybranymi treściami w podręczniku –str 207- 5 minut.
  4. Na podstawie przesłanego materiału i tekstu z podręcznika napisz w zeszycie odpowiedzi do pytań: – 10 minut.
  5. W którym roku i kto nadał konstytucję Księstwu Warszawskiemu?
  6. Jakie były postanowienia konstytucyjne?
  7. Z jakich elementów składał się herb Księstwa Warszawskiego?
  8. Kto został księciem Księstwa Warszawskiego?
  9. Kto stał na czele armii Księstwa Warszawskiego?

Proszę  przesłać z tego tematu informację zwrotną – odpowiedzi do ćwiczenia w dniu dzisiejszym za pośrednictwem formularza kontaktowego.