Omawiamy wybrane wydarzenia za panowania Bolesława Chrobrego

Temat: Omawiamy wybrane wydarzenia za panowania Bolesława Chrobrego.

Тема: Обговорюємо вибрані події часів правління Болеслава Хороброго.

Cel lekcji: Poznasz przyczyny i skutki zjazdu gnieźnieńskiego. / Мета уроку: Ви дізнаєтеся про причини та наслідки Гнєзненського конвенту.

Kryteria sukcesu: / Критерії успіху:

  1. Wymieniam i wyjaśniam przyczyny i skutki zjazdu gnieźnieńskiego. / Я перелічую та пояснюю причини та наслідки Гнєзненської конвенції.
  2. Wyjaśniam znaczenie roku 1000. / Я поясню значення 1000 року.

Po śmierci Mieszka I władzę przejął syn Bolesław Chrobry. / Після смерті Мєшка I владу прийняв його син Болеслав Хоробрий

Ilustracja 1. Bolesław Chrobry. Wikipedia / Малюнок 1. Болеслав Хоробрий. Вікіпедія

 Za jego panowania biskup czeski Wojciech podjął próbę nawrócenia na chrześcijaństwo pogańskich plemion pruskich. / Під час свого правління чеський єпископ Войцех намагався навернути язичницькі прусські племена в християнство.

Ilustracja 2. Biskup Wojciech. Wikipedia / Малюнок 2. Єпископ Войцех. Вікіпедія

 Po męczeńskiej śmierci misjonarza ogłoszono go świętym. Został pochowany w katedrze w Gnieźnie. / Після мученицької смерті місіонера його проголосили святим. Похований у кафедральному соборі м. Гнєзно.

Ilustracja 3. Konfesja biskupa Wojciecha. Wikipedia / Малюнок 3. Сповідь єпископа Войцеха. Вікіпедія

W 1000 r. z pielgrzymką do grobu św. Wojciecha przybył cesarz rzymski, król niemiecki Otton III. / У 1000 р. з паломництвом до гробниці св. Адальберта відвідав римський імператор, німецький король Оттон III.

Ilustracja 4. Cesarz Otton III. Wikipedia / Малюнок 4. Імператор Оттон III. Вікіпедія

Doszło wówczas do spotkania nazwanego zjazdem gnieźnieńskim. / Потім відбулася зустріч під назвою Гнєзненський з’їзд.

Ilustracja 5. Cesarz Otton III – zjazd w Gnieźnie. Wikipedia / Малюнок 5. Імператор Оттон III – з’їзд у Гнєзно. Вікіпедія

Ilustracja 6. Zjazd w Gnieźnie. Wikipedia / люстрація 6. З’їзд у Гнєзно. Вікіпедія

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

  1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
  2. Przeczytaj przesłane informacje  i tekst z podręcznika – str 170-171. – 8 minut.

Podsumowanie: Uczniowie polscy: Wypisz przyczyny i skutki zjazdu w Gnieźnie. Wyjaśnij co się wydarzyło w 1000 r.

Uczniowie cudzoziemscy i uczniowie z opiniami i orzeczeniami: : Wypisz  2 przyczyny i 2 skutki zjazdu w Gnieźnie. Wyjaśnij co się wydarzyło w 1000r.

  • Przeanalizuj infografiki – 4 minuty.
  • Naucz się tego tematu.