Powtarzamy wiadomości z działu: „ Europa i świat w latach 1815 – 1863

Klasa 7

Cel lekcji w języku ucznia: Utrwalisz wiadomości i umiejętności przed sprawdzianem.

Kryteria sukcesu:

 1. Wymieniam i omawiam 6 decyzji kongresu wiedeńskiego w odniesieniu do ziem polskich i Europy.
 2. Wyjaśniam co to jest Święte Przymierze, kto je utworzył i podaję główne cele działań.
 3. Podaję 4 przyczyny i 10 skutków rewolucji przemysłowej w Europie w XIX w.
 4. Wymieniam wynalazki i ich zastosowania.
 5. Charakteryzuję najważniejsze przejawy rewolucji przemysłowej.
 6. Omawiam przebieg wydarzeń związanych z Wiosną Ludów.
 7. Podaję 6 przyczyn i 5 skutków rewolucji w Europie.
 8. Wyjaśniam pojęcia: Wiosna Ludów, rewolucja.
 9. Wyjaśniam daty omawianych wydarzeń.
 10. Wymieniam osoby związane z Wiosną Ludów w Europie i rewolucją przemysłową.
 11. Wyjaśniam wydarzenie z 1846 r. i omawiam skutki rabacji.
 12. Wyjaśniam pojęcia: rabacja, serwituty, Wiosna Ludów.
 13. Wymieniam co najmniej 3 przyczyny i 3 skutki Wiosny Ludów na ziemiach polskich.
 14.  Wymieniam Polaków, którzy zaangażowali się w walkę.