Powtarzamy wiadomości z działu: „ I wojna światowa”

Klasa 7

Temat: Powtarzamy wiadomości z działu: „ I wojna światowa”.

Cel lekcji: Utrwalisz wiadomości z działu: I wojna światowa”.

Kryteria sukcesu:

 1. Podaję przykłady konfliktów międzynarodowych przed wybuchem wojny.
 2. Wymieniam państwa, które uzyskały rangę mocarstwa.
 3. Wymieniam najważniejsze przyczyny pośrednie i wybuchu wojny i wyjaśniam ich znaczenie.
 4. Wyjaśniam przyczynę bezpośrednią wybuchu I wojny i określam jej datę.
 5. Wyjaśniam co to jest Trójprzymierze i Trójporozumienie i wymieniam ich skład.
 6. Wyjaśniam datę: 28.07.1914
 7. Wyjaśniam znaczenie wojny błyskawicznej, pozycyjnej i manewrowej.
 8. Wymieniam wybrane rodzaje broni zastosowanej podczas I wojny i określam ich wpływ na przebieg działań.
 9. Opowiadam o przebiegu i skutkach wybranych bitew I wojny światowej.
 10. Wymieniam postaci historyczne związane z wydarzeniami I wojny światowej.
 11. Wyjaśniam co to był akt 5 listopada, określam datę.
 12. Wymieniam polskie formacje wojskowe i ich przywódców.
 13. Wyjaśniam co to był kryzys przysięgowy i kiedy miał miejsce.
 14. Wymieniam przyczyny rewolucji w Rosji 1917 r.
 15. Opowiadam o wybranych wydarzeniach rewolucyjnych.
 16. Wymieniam postacie, które miały duży wpływ na przebieg tej rewolucji.
 17. Wymieniam skutki rewolucji w Rosji.
 18. Opowiadam o wybranych wydarzeniach rewolucyjnych.
 19. Wyjaśniam kwestię umiędzynarodowienia sprawy polskiej i wymieniam osoby, które do tego się przyczyniły.
 20. Wyjaśniam stanowisko Stanów Zjednoczonych w sprawie polskiej
 21. Wyjaśniam datę 11.11.1918 r., 28.06.1919 r.
 22. Wymieniam postanowienia traktatu wersalskiego.
 23. Wymieniam i wyjaśniam wybrane skutki I wojny światowej.

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 2. Przeczytaj przesłane informacje.
 3. Przeanalizuj infografiki  i treści materiałów, które były wcześniej przesłane.
 4. Naucz się do sprawdzianu.

Link do sprawdzianu będzie wstawiony w zakładce zadania domowe w dzienniku elektronicznym.