Poznajemy sposoby rozwiązywania konfliktów

Temat: Poznajemy sposoby rozwiązywania konfliktów.

Cele lekcji: Poznasz sposoby rozwiązywania konfliktów.

Kryteria sukcesu:

 1. Wyjaśniam co to jest konflikt i wymieniam konflikty występujące w szkole i grupie rówieśniczej.
 2.  Podaję przykłady postaw/zachowań jednostek wobec konfliktu.
 3.  Rozpoznaję podstawowe sposoby rozwiązywania konfliktów społecznych, w tym konfliktów w grupie rówieśniczej i w szkole.

Konflikt to sprzeczność interesów zachodząca między pojedynczymi ludźmi, społeczeństwami, organizacjami lub państwami. Może mieć charakter polityczny, ekonomiczny lub społeczny.

Konflikty są jednym z charakterystycznych elementów we wzajemnych relacjach między ludźmi. Są zjawiskiem naturalnym, a ich podłoże może mieć różny charakter. W toku ewolucji człowiek wykształcił wiele sposobów rozwiązywania konfliktów, ale w każdym z nich czynnikiem decydującym o sukcesie jest dobra wola obu stron.

Przykłady zachowań jednostek podczas konfliktu.

 1. walka
 2. rywalizacja
 3. kompromis
 4. współpraca
 5. uleganie
 6. unikanie

Sposoby rozwiązywania konfliktów.

Do głównych sposobów rozwiązywania konfliktów zaliczamy: negocjacje, arbitraż i mediacje.

Jednym z najstarszych sposobów rozwiązywania sporów jest debata oksfordzka.

W państwach niedemokratycznych konflikty są rozwiązywane poprzez wymuszenie na stronie słabszej (społeczeństwo) rozwiązania korzystniejszego dla strony silniejszej (władza).

Innym sposobem jest unikanie konfliktu.

Pojęcia.

arbitraż

sposób rozwiązania konfliktu, w którym pomiędzy stronami konfliktu staje osoba trzecia, do której obie strony konfliktu mają zaufanie lub która została im narzucona; strony konfliktu w pełni akceptują zaproponowane przez stronę trzecią rozwiązanie i uznają je za ostateczne

debata oksfordzka

debata, której zadaniem jest dyskusja nad określoną tezą; debatują przeciwnicy tezy oraz jej obrońcy, a przewodniczy im marszałek, który ma do pomocy sekretarza czuwającego nad czasem i kolejnością wypowiedzi; jest to jedna z najstarszych metod rozwiązywania sporów

konflikt

zjawisko charakterystyczne dla życia społecznego, polegające na powstawaniu sprzeczności interesów między członkami społeczeństwa, organizacjami lub państwami

mediacje

sposób rozwiązania konfliktu, w którym pomiędzy stronami konfliktu staje osoba trzecia; cieszy się ona zaufaniem obu stron, a do jej zadań należy pomoc w dojściu do porozumienia akceptowalnego przez obie strony konfliktu; celem tego sposobu rozwiązania konfliktu jest stworzenie warunków umożliwiających osiągnięcie porozumienia, nie zaś narzucenie rozwiązania

negocjacje

sposób rozwiązania konfliktu polegający na rozmowach, w których strony podejmują próbę przezwyciężenia dzielących je różnic i znalezienia rozwiązania satysfakcjonującego każdą ze stron

Polecenia dla uczniów do wykonania.

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie.
 2. Wykonaj ćwiczenia.
 3. Pogrupuj ilustracje według kategorii konfliktów.
 4. Wyjaśnij pisemnie w zeszycie pojęcia: negocjacje, mediacje, arbitraż.