Temat: Omawiamy kwestię poprawy warunków życia ludzi na świecie.

Cel lekcji: Poznasz przykłady pomocy humanitarnej w różnych rejonach świata.

Kryteria sukcesu:

  1. Podaję przykłady pomocy humanitarnej i uzasadniam konieczność jej udzielania.

Pomoc Humanitarna w ostatnich latach – przykłady

OCHA -Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej – organ ONZ założony 19 grudnia 1991 w wyniku przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucji nr 46/182. Jego zadaniem jest koordynacja działań z zakresu pomocy humanitarnej oraz wzmocnienia reakcji na sytuacje kryzysowe i klęski żywiołowe.

Pomoc rozwojowa – finansowanie i realizacja przedsięwzięć, które mają podnieść poziom życia mieszkańców Południa.

Pomoc humanitarna – akcje na rzecz ludności cierpiącej na skutek klęsk żywiołowych lub konfliktów zbrojnych.

W 2005 roku działalność OCHA skupiła się na dwóch kryzysach wywołanych katastrofami naturalnymi.

Tsunami na Oceanie Indyjskim w grudniu 2004 roku

W wyniku trzęsienia ziemi w grudniu 2004 r., które wywołało tsunami w rejonie Oceanu Indyjskiego, życie straciły setki tysięcy ludzi, miliony pozbawione zostały dachu nad głową i szans na normalne życie w ciągu następnych dziesięciu lat.

OCHA we współpracy z rządami 7 krajów dotkniętych kataklizmem i organizacjami pozarządowymi udzieliła natychmiastowego wsparcia i pomocy materialnej. Pomoc ta dotyczyła głównie poszukiwań osób zaginionych, ratowania życia ocalałych i udzielania pomocy medycznej poszkodowanym.

Obecnie z działań doraźnych OCHA przeszła do działań mających na celu ułatwienie rozpoczęcia nowego, lepszego życia.

OCHA opracowała plan odbudowy, w ramach którego organizacje pozarządowe, agendy ONZ, rządy krajów dotkniętych tsunami oraz sektor biznesu podejmą skoordynowane działania. Organizuje szkolenie zawodowe dla ludności w celu umożliwienia im zdobycia źródła utrzymania. OCHA szczególnie uwzględnia potrzeby najbardziej potrzebujących i najsłabszych w tym kobiet i dzieci.

Pomoc udzielona przez poszczególne agendy ONZ obejmuje:

  1.  pomoc żywnościowa
  2. pomoc medyczna
  3. pomoc socjalna
  4. pomoc humanitarna

UNICEF – dostarcza wody pitnej, moskitier, szczepionek przeciwko odrze, witaminy A. Odbudowuje szkoły, udziela dzieciom pomocy psychologicznej i socjalnej

WHO – współpracuje z krajowymi ministrami zdrowia i organizacjami pozarządowymi w celu szybkiego wykrywania, rozpoznawania i reagowania na rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych na obszarach dotkniętych tsunami. Zapewnia szczepionki, apteczki, zestawy chirurgiczne i środki do leczenia chorych

Trzęsienie ziemi w południowej Azji w październiku 2005 roku

Reakcja społeczności międzynarodowej po trzęsieniu ziemi w październiku 2005 r. była natychmiastowa.

Po pierwszej fazie doraźnego ratowania życia i poszukiwania osób zaginionych ONZ wystosował serie Apeli (Flash Appeals) prosząc o wsparcie finansowe, które umożliwi realizacje planów długoterminowych na odbudowę państwa.

Zwołana w listopadzie 2005r. konferencja donorów w Islamabadzie przyniosła oczekiwane efekty.

Obecnie OCHA współpracuje z aktorami na szczeblu narodowym i organizacjami pozarządowymi w celu rozprzestrzenienia informacji o katastrofie i zapewnieniu funduszy poprzez mobilizację darczyńców.

Opracowany plan działania przewiduje pomoc w następujących dziedzinach:

  • Zwiększenie liczby schronień
  • Pomoc żywnościowa
  • Opieka medyczna i przeciwdziałanie wybuchom epidemii
  • Szkolenia w celu zapewnienia źródła utrzymania
  • Edukacja

Ilustracja 1-6 Pomoc humanitarna na świecie. Wikipedia