Utrwalamy wiadomości z działu: ”Polska po II wojnie światowej”

Temat: Utrwalamy wiadomości z działu: ”Polska po II wojnie światowej”.

Cel lekcji: Utrwalisz wiadomości i umiejętności przed sprawdzianem.

Kryteria sukcesu:

 1. Pokazuję terytorium państwa polskiego na mapie po 1945 r.
 2. Wymieniam wybrane przykłady działań władz komunistycznych w Polsce bezpośrednio po wojnie.
 3. Wyjaśniam datę 16.08.1945 r.
 4. Wyjaśniam kwestię przesiedlania ludności.
 5. Wymieniam zniszczenia wojenne.
 6. Opowiadam o przeprowadzeniu reformy rolnej. 
 7. Wyjaśniam pojęcia związane z działalnością gospodarczą.
 8. Wyjaśniam co to było referendum ludowe i kiedy zostało przeprowadzone.
 9. Wyjaśniam co to była propaganda.
 10. Wyjaśniam skróty MO, UB.
 11. Wyjaśniam datę 19.01.1947 r.
 12. Wyjaśniam kim był Bolesław Bierut.
 13. Wyjaśniam co to była demokracja ludowa.
 14. Wymieniam wybrane organizacje podziemia niepodległościowego, przywódców i założenia programowe.
 15. Wyjaśniam co to jest stalinizm, socrealizm.
 16. Omawiam na czym polegał kult jednostki.
 17. Podaję przykłady walki z Kościołem katolickim.
 18. Wyjaśniam skróty: MBP i UB.
 19. b) Podaję przykłady terroru stalinowskiego w Polsce.
 20. c) Wiem kim byli: Danuta Siedzikówna i Witold Pilecki, Emil Fieldorf.
 21. Wymieniam skutki terroru stalinowskiego w Polsce.
 22. Wymieniam przemiany w Polsce po śmierci Stalina.
 23. Wyjaśniam kwestię sporów wewnętrznych w PZPR.
 24. Wyjaśniam kim byli puławianie i natolińczycy.
 25. Wiem kim był Władysław Gomułka.
 26. Omawiam wydarzenia poznańskiego Czerwca.

Polecenia dla uczniów do wykonania – czas  do 35 minut:

 1. Zapisz temat i kryteria sukcesu w zeszycie – 2 minuty.
 2. Przeczytaj wszystkie przesłane wcześniej informacje  i tekst z podręcznika – str 157 – 186.
 3. Naucz się do sprawdzianu.

Link do sprawdzianu będzie w zakładce zadania domowe w dzienniku elektronicznym.