Utrwalamy wiadomości z działu: „Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim”

Temat: Utrwalamy wiadomości z działu: „Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim”.

Cele lekcji: Utrwalisz wiadomości przed sprawdzianem.

Kryteria sukcesu do sprawdzianu z działu: „Ziemie polskie po kongresie wiedeńskim”.

 1. Wymieniam decyzje kongresu wiedeńskiego w sprawie ziem polskich.
 2. Lokalizuję na mapie Królestwo Polskie, Wielkie Księstwo Poznańskie, Rzeczpospolita Krakowska.
 3. Wyjaśniam co oznacza unia personalna z Rosją i wymieniam elementy ustroju politycznego Królestwa Polskiego.
 4. Wymieniam przyczyny wybuchu powstania listopadowego.
 5. Wyjaśniam co to jest opozycja legalna i tajna.
 6. Wyjaśniam kiedy wybuchło powstanie, na jakim terytorium, pod czyim kierunkiem.
 7. Wymieniam bitwy wojny polsko – rosyjskiej.
 8. Wymieniam osoby związane z Powstaniem Listopadowym i wojną polsko – rosyjską.
 9. Wymieniam 4 przyczyny klęski Polaków i skutki powstania.
 10. Wyjaśniam znaczenie barw narodowych.
 11. Wymieniam 2 przyczyny Wielkiej Emigracji.
 12. Wymieniam nazwy stronnictw politycznych, przywódców i główne 2 założenia programowe.
 13. Wymieniam 2 skutki Wielkiej Emigracji.
 14. Wyjaśniam co się wydarzyło w 1846 r., wymieniam osoby, wydarzenia  i skutki tych wydarzeń oraz pojęcia np. rabacja, powstanie.
 15. Wyjaśniam co się wydarzyło w 1848 r., wymieniam osoby, nazwę miejsca bitwy oraz wyjaśniam pojęcie np. Wiosna Ludów.
 16. Wyjaśniam co to jest romantyzm, mesjanizm, wieszcz narodowy.
 17. Wymieniam przedstawicieli polskiego romantyzmu i przykłady ich twórczości.