Wymieniamy przyczyny i skutki rewolucji przemysłowej

Cel lekcji w języku ucznia: Poznasz uwarunkowania i kierunki rozwoju przemysłu w Europie w XIX wieku.

Kryteria sukcesu:

  1. Podaję co najmniej 4 przyczyny i 10 skutków rewolucji przemysłowej w Europie w XIX w.
  2. Charakteryzuję najważniejsze przejawy rewolucji przemysłowej.
  3.  Wyjaśniam pojęcia: rewolucja przemysłowa, industrializacja, urbanizacja, kapitalizm, klasa robotnicza.
  4. Wymieniam wynalazki i ich zastosowanie

Rewolucja przemysłowa – przejście od pracy ręcznej do pracy maszyn (od manufaktury) do fabryki.

Przyczyny rewolucji przemysłowej:
– wynalezienie maszyny parowej oraz mechanicznego krosna
– wzrost liczby ludności
– wzrost zapotrzebowania na towary
– człowiek chciał żyć lepiej i wygodniej, mieć większe zyski.

Skutki rewolucji przemysłowej:
– wzrost dochodów państwa
– rozwój handlu
– chłopi otrzymują poddaństwa
– migracje ludności ze wsi do miasta, z państwa do państwa, z kontynentu na kontynent
– mechanizacja rolnictwa
– urbanizacja miast
– rozwój przemysłu
– rozwój bezrobocia
– powstanie dwóch nowych klas społecznych: proletariat i burżuazja
– rozwój telekomunikacji
– rozwój dróg lądowych
– rozwój szkolnictwa
– wydobycie surowców i degradacja środowiska.

Ilustracja ½. Rewolucja przemysłowa. Wikipedia

Industrializacja – proces przekształcania się społeczeństwa tradycyjnego w społeczeństwo przemysłowe dzięki wprowadzeniu gospodarki opartej na mechanizacji produkcji.

Urbanizacja – szybkie rozrastanie się miast.

Kapitalizm – to system społeczno gospodarczy, który opiera się na prywatnej własności, wolności osobistej, swobodzie konkurencji i ograniczonej ingerencji państwa w gospodarkę.

Klasa robotnicza – to grupa pracujących ludzi należących do sektora przemysłowego, która w zamian za swoją pracę otrzymuje wypłatę pieniężną.

Polecenia dla uczniów:

  1. Przepisz do zeszytu cel lekcji i kryteria sukcesu.
  2. Wymień 4 przyczyny i 10 skutków rewolucji przemysłowej.
  3. Wymień wynalazki rewolucji przemysłowej i ich zastosowanie.